post@nso.no   +47 90 100 333

Her finner du de vanligste ord og uttrykk innen industrivern og egenberedskap oversatt fra norsk-engelsk og engelsk-norsk. Listen følger alfabetisk under.

Below is an alphabetical list of the most common words and phrases within industrial safety and emergency response and self-protection translated from NorwegianEnglish and EnglishNorwegian.

NORSK ENGLISH
Alvorlig personskade Serious personal injury
Alvorlige konsekvenser Serious consequences
Avgift Fee
Avsperring Cordon off
Beredskap Emergency response
Beredskapsplan Emergency response plan
Beredskapsutstyr Emergency response equipment
Bestemmelser Provisions
Betydelig Considerable
Bistandsplikt Duty to assist
Brannvern Fire safety
Egenbeskyttelse Self-protection
Egenbeskyttelsestiltak Self-protection measures
Etterleve Comply with
Evakuering Evacuation
Forskrift Regulations
Forsterket Strengthened
Førstehjelp First aid
Førsteinnsats Infitial emergency response
I henhold til In accordance with
Industrivern Industrial safety
Industrivernleder Industrial safety manager
Innsats Response action
Innsatsleder On scene commander
Innsatsperson Emergency response team member
Innsatspersonell Emergency response personnel
Internkontrollforskriften Internal Control Regulations
Kjemikaliedykking Chemical diving
Klageinstans Appellate body
Materiell skade Material damage
Miljø- og kjemikalievern Environmental and chemical safety
Miljøskade Environmental damage
Mål Target
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon The Norwegian Industrial Safety Organisation
Nødetater Emergency services
Oppgaver Tasks
Orden og sikring Order and security service
Personlig verneutstyr Personal safety equipment
Redningsstab Incident management support staff
Retningslinjer Guidelines
Risikonivå Risk level
Risikovurdering Risk assessment
Røykdykking Smoke diving
Samordning Coordination
Sivilbeskyttelsesloven Act relating to civil protection
Skadested Incident
Tema Topic
Tilsyn Supervision
Tilsynsmyndighet Supervisory body
Utstyr Equipment
Uønsket hendelse Undesired event
Varslingsliste Notification list
Virksomhet Enterprise
Øve/øvelse Exercise/Drill
Øvelsesplan Exercise plan

 

 

ENGLISH NORWEGIAN
Accident scene Skadested
Act relating to civil protection Sivilbeskyttelsesloven
Appellate body Klageinstans
Chemical diving Kjemikaliedykking
Comply with Etterleve
Considerable Betydelig
Coordination Samordning
Cordon off Avsperring
Duty to assist Bistandsplikt
Emergency response Beredskap
Emergency response equipment Beredskapsutstyr
Emergency response personnel Innsatspersonell
Emergency response plan Beredskapsplan
Emergency response team member Innsatsperson
Emergency services Nødetater
Enterprise Virksomhet
Environmental and chemical safety Miljø- og kjemikalievern
Environmental damage Miljøskade
Equipment Utstyr
Evacuation Evakuering
Exercise/Drill Øve/øvelse
Exercise plan Øvelsesplan
Fee Avgift
Fire safety Brannvern
First aid Førstehjelp
Guidelines Retningslinjer
In accordance with I henhold til
Initial emergency response Førsteinnsats
Incident Uønsket hendelse
Incident management support staff Redningsstab
Industrial safety manager Industrivernleder
Industrial safety Industrivern
Internal Control Regulations Internkontrollforskriften
Material damage Materiell skade
Notification list Varslingsliste
On scene commander Innsatsleder
Order and security service Orden og sikring
Personal safety equipment Personlig verneutstyr
Provisions Bestemmelser
Regulations Forskrift
Response action Innsats
Risk assessment Risikovurdering
Risk level Risikonivå
Self-protection Egenbeskyttelse
Self-protection measures Egenbeskyttelsestiltak
Serious consequences Alvorlige konsekvenser
Serious personal injury Alvorlig personskade
Smoke diving Røykdykking
Strengthened Forsterket
Supervision Tilsyn
Supervisory body Tilsynsmyndighet
Target Mål
Tasks Oppgaver
The Norwegian Industrial Safety Organisation Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Topic Tema

Sist oppdatert: 18.08.2016