post@nso.no   +47 90 100 333

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) fører tilsyn med industrivernet. NSO driver også veiledning og kursvirksomhet for å bidra til et så effektivt og godt industrivern som mulig.

Industrivern og NSOs virksomhet er hjemlet i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om industrivern.

Hva er industrivern?

Industrivernet er industriens egen beredskap som raskt kan håndtere branntilløp, personskader og lekkasjer av gass og farlige kjemikalier før nødetatene kommer.

Industrivern er et lovpålagt krav om egenbeskyttelse som gjelder for de fleste store og mellomstore industrivirksomheter.

Hvem må ha industrivern?

Virksomheter som kommer inn under forskrift om industrivern er pliktig til å etablere et industrivern. Det vil si virksomheter som gjennomsnittlig sysselsetter 40 eller flere personer i året og som er registrert i gitte næringskoder. Du kan se oversikt over hvilke næringskoder som er industrivernpliktige på Lovdata sine nettsider.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon kan pålegge også andre virksomheter enn dem som omfattes av første ledd å etablere industrivern når dette anses nødvendig ut i fra virksomhetens risiko eller beliggenhet.

Hvem er med?

Industrivernet består av lokalkjente ansatte, trent og utstyrt for å håndtere aktuelle hendelser på egen arbeidsplass. Det stilles krav til kunnskap og erfaring på de ulike fagområdene.

Hvordan virker det?

Virksomhetene må gjennomføre en risikovurdering og kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan skje hos dem. Dette bestemmer hvordan de skal organisere, utstyre og øve sitt industrivern – sine lokale beredskapsressurser.

Når noe skjer varsles det i henhold til beredskapsplan og varslingslister både internt, til nødetater og eventuelt til andre berørte (naboer, kommunen osv).

Industrivernet setter raskt i gang med riktig førsteinnsats for å redde liv og helse. De vil også gjøre en innsats for å berge miljø og materielle verdier – sin egen arbeidsplass. Industrivernet skal i tillegg møte nødetatene og være kjentmann og rådgiver i det videre redningsarbeidet.

Årlig avgift til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om industrivern § 19 skal industrivernpliktige virksomheter betale en årlig avgift til NSO:

Industrivernpliktig virksomhet skal betale en årlig avgift til dekning av utgifter som Næringslivets sikkerhetsorganisasjon har med å organisere og føre tilsyn med industrivernet. Avgiften kan differensieres etter virksomhetenes risiko.

Grunnlaget for avgiften i 2019 ble godkjent av styret i NHO november 2018.

Avgiften blir etter dette beregnet slik:

Industrivern – grunnleggende krav (kapittel 2-virksomheter): kr. 6.685

Forsterket industrivern (kapittel 3-virksomheter):

 • Industrivern med én forsterkning: kr. 15.930
 • Industrivern med to forsterkninger: kr. 25.170
 • Industrivern med tre forsterkninger: kr. 34.415
 • Industrivern med fire og flere forsterkninger: kr. 43.650

I tillegg:

 • Storulykkevirksomhet etter §6: kr. 3.265
 • Storulykkevirksomhet etter §9: kr. 4.880

Avgift for storulykkevirksomheter kommer i tillegg til forsterkningene.

Lønn for deltakelse i øvelser

Det finnes ingen retningslinjer eller etablert praksis for honorar til dem som er med i industrivernet.

LO og NHO har inngått en avtale som sikrer industrivernpersonellet godtgjøring for deltakelse i øvelser.

Blir man ikke enige om andre vilkår innen bedriften, er denne avtalen forpliktende for NHOs medlemsbedrifter med tariffavtale:

 • For alle øvelser i arbeidstiden lønnes personellet med sin vanlige timefortjeneste.
  For de akkordlønnede legges gjennomsnittsfortjenesten for de siste 4 uker til grunn.
 • For alle øvelser utenfor arbeidstid lønnes personellet etter en sats som fastsettes hvert år av NHO og LO.

Fra 1. april 2019 er satsen kr. 208,04 pr time

Sist oppdatert 11.06.2019

Visste du at…

 • Drøyt 1000 virksomheter har industrivern.
 • Industrivernet har opp mot 14.000 innsatspersoner fordelt over hele landet.
 • Det ble rapportert om over 970 innsatser av industrivern lokalt i 2018.
 • NSO fører tilsyn med over 200 industrivern per år.

§ 4 Meldeplikt

Virksomhet som faller inn under forskriften skal sende melding til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Meldingen skal inneholde virksomhetens navn og adresse, organisasjonsnummer, næringskode, antall sysselsatte og om virksomheten skal ha forsterket industrivern, og hvilke forsterkninger, i henhold til kapittel 3.

Har dere spørsmål om virksomheten deres er industrivernpliktig, ta kontakt med NSO: post@nso.no eller på tlf: 901 00 333