post@nso.no   +47 90 100 333

Hva betyr det å være fagleder industrivern og å ha innsatsledelsen på et skadested?

Forskrift om industrivern §10 som sier at «innsatsleder skal ha god kunnskap om virksomheten og bered­skapsplanen og ha kvalifikasjoner for å lede egne mannskaper og samarbeide med nødetatene.»

 

Kunnskap om virksomheten

Fagleder industrivern må kjenne sin egen arbeidsplass godt. Han/hun må være godt kjent med bygningsmassen, korridorer, kulverter, rørgater, hva og hvem som befinner seg hvor. Listen er ikke uttømmende.

God lokalkunnskap om objektet er avgjørende for å gjøre en god jobb. Eksempelvis kan jeg nevne raskeste vei for effektiv og livreddende førstehjelp, og raskeste og ikke minst tryggeste angrepsvei ved brannslukking.

Når politiet er på plass overtar de ledelsen på skadestedet, men det betyr ikke at fagleder industrivern er dimittert. Det er fortsatt han/hun som kjenner virksomheten. Politiets innsatsleder er avhengig av kjentmann for å kunne lede arbeidet på skadestedet på en god måte.

 

Kunnskap om beredskapsplanen

Beredskapsplanverket kan bestå av flere delplaner som for eksempel oversikt over hvem som er med i industrivernet og hvilke funksjoner den enkelte har. Det utarbeides stående ordre og tiltakskort for å håndtere de hendelser som er synliggjort gjennom risikovurderingen.

For å kunne utøve god ledelse er det viktig å ha tenkt igjennom hvordan en hendelse skal håndteres og øvd i henhold til planen. En innsatsleder som kjenner og har øvd på planverket vil stå godt rustet til å løse oppgaven når det er alvor.

 

Være kvalifisert til å lede egne innsatsmannskaper

Fagleder industrivern som til daglig er teamleder, formann o.l. bør normalt ha de lederegenskaper som er nødvendig, nemlig det å lede egne mannskaper. Forskjellen blir at ved en krise så skal mannskapene ledes i en operativ innsats framfor i den daglige produksjonslinjen.

Er det egentlig stor forskjell? I begge tilfelle handler det om å være tydelig og kunne gi de meldinger / ordre som er nødvendig for at mannskapene utfører det som er ønsket.

Forskning på ledelse visert at personligheten har en sentral rolle hva gjelder god ledelse. Ved en uønsket hendelse må lederen handle raskere enn i dagliglivet. En autoritær ledelse er mest brukt i slike situasjoner.

Det er viktig å være oppmerksom på at autoritær ledelse som bygger på rigide rutiner, stående ordre, og tiltakskort som oppfattes som ordre kan påvirke negativt. Utvikler hendelsesforløpet i krisen seg annerledes enn forutsett, kan kollektivt lederskap være å fortrekke.

LES MER: Psykologisk.no: From routine to uncertainty: Leading adaptable teams within integrated operations (ekstern lenke)

 

Kunne samarbeide med nødetatene

Samarbeide med nødetatene betyr å ha evnen til å kommunisere med politi, brann og ambulansepersonell. Nødetatene kjenner i de fleste tilfeller lite til din virksomhet og hva som møter dem når de kommer frem.

Fagleder industrivern må kjenne til hva de ønsker ved ankomst. Det kan være en person (fra orden og sikring) i porten som viser dem til riktig sted på område. De vil ha en beskrivelse av situasjonen slik at de for lagt sin plan for videre innsats. I løpet av innsatsen ønsker de å dra nytte av den kompetansen som fagleder industrivern og andre ved virksomheten har, for at de selv skal få gjort jobben på en god måte.

Under finner du eksempler på hvordan tiltakskort for fagleder industrivern og innsatspersonell under en hendelse kan se ut.

 

Tiltakskort ved brann, eksplosjon, personskade o.l.

Fagleder industrivern: Gi tilbakemelding til redningsstab dersom denne er opprettet (situasjonsrapport)

Kommunisere med nødetater dersom virksomheten har nødnett

Innsatsleder kontrollerer at tiltakene er iverksatt og tilstrekkelige:

 • Samleplass evakuerte – egnet sted (vindretning)?
 • Oversikt over evakuerte
 • Avsperringer – indre og ytre med sperrebånd etc
 • Venteplass ambulanse
 • Venteplass øvrige hjelpestyrker
 • Helikopterlandeplass

Opprette innsatsleder KO

Samarbeid med nødetatene når de ankommer. Husk at det er fagleder industrivern som kjenner området og trusselbildet best.

Vurdere rekvirering av ytterligere bistand fra samarbeidende bedrifter eller gjennom innsatsleder politi

 

Mannskap: Gi tilbakemelding til fagleder industrivern når vedkommende møter eller tidligere på radio dersom dette er disponibelt

Sikre området slik at annet personell ikke går inn i forurenset eller på annen måte farlig område, (hindre nye ulykker)

Nødvendig førstehjelp

Kommunisere med orden og sikring, mottak av nødetater, sperre av området

 

Tiltakskort innsatspersonell

Dersom fagleder industrivern ikke har møtt:

 • Ledelse
 • Start redningsarbeidet, slukking/førstehjelp
 • Opprett kontakt med fagleder industrivern og iverksett arbeid i henhold til ordre
 • Avsperringer
 • Ytre sperring – vidt område
 • Indre sperring av sentralt område
 • Evakuerte, kontroll på antallet

LES MER: Sikkerhet nr. 4 / 2015 – Den viktige førsteinnsatsen

Kontakt Per Martin Ødegård i NSO hvis du har spørsmål om innsatsledelse på skadested.