post@nso.no   +47 90 100 333

Her skal du finne relevant informasjon om forsterkningen kjemikaliedykking. Litt om hvordan du kan organiserer og tilpasser industrivernet for å tilfredsstille kravet i forskriften om industrivern §15 bokstav d.

Formålet er en forsvarlig og effektivt håndtering av uønskede hendelser med farlig forurensning, for å redde liv, helse, miljø og bekjempe lekkasje av kjemikalier.


Les mer om:


Kvalifikasjoner

Tilfredsstille fastsatte krav til Helse. Se Arbeidstilsynets helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere (ekstern lenke)

Ha gjennomført kjemikaliedykkeropplæring og øvelser på øvelsesanlegg som er tilrettelagt for innsatser tilnærmet virkelige situasjoner. Kunnskap om muligheter, begrensinger, farer og sikringstiltak ved kjemikaliedykking. Kjenne til virksomhetens dimensjonerende hendelser, beredskapsplanverk og industrivernets organisering. Kunnskap om de konsekvenser lekkasje av farlige kjemikalier på virksomheten kan føre til. Ha forståelse for særskilte farer ved innsats. Nødvendig kunnskap om virksomhetens farlige kjemikalier og bygg- og anleggstekniske forhold som har betydning.  Beherske innsatstekniske- og taktiske prinsipper og kunne samarbeide med brannvesenet.


Organisering

Industrivern med kjemikaliedykking vil ofte ha behov for ekstra innsatspersonell med særlige kvalifikasjoner. Fagområdet kjemikaliedykking skal organiseres og driftes etter Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking utgitt av DSB (ekstern lenke).


Eksempler på utstyr

Kjemikaliedykkerbekledning, åndedrettsvern og samband. Utstyr som sikrer forsvarlig og effektiv innsats. Sperremateriell, saneringsutstyr, slangemateriell og strålerør for sikring. Absorbenter, annet utstyr for å samle eller begrense utslippets omfang eller på annen måte nøytralisere. I tillegg kan det være aktuelt med gassmåling, eksplosivmeter, gnistsikkert verktøy og tetteutstyr.


Samarbeid med nødetatene

Industrivernet bør forberede et tett samarbeid med det kommunale brannvesenet. Innsatstekniske- og taktiske forhold bør være forberedt slik at sikkerheten og effekten er best mulig ivaretatt. Kjentmannsfunksjon, der en kjemikaliedykker fra bedriftens industrivern er kjentmann for brannvesenet, er ikke forsterkningen kjemikaliedykking. Er kjentmannsfunksjonen forberedt og organisert så gjelder kravene til kvalifikasjoner og helse som for kjemikaliedykking.


Kurs og opplæring

Flere kurs- og opplæringssentre gjennomfører kurs i kjemikaliedykking. I tillegg vil det normalt være behov for bedriftsintern opplæring mht. objektplaner, taktiske forhold og generell kunnskap om egen virksomhet og virksomhetens uønskede hendelser.


Fagstoff


LES MER: Forsvarlig merking av kjemikalier

LES MER: Hva trenger dere – kjemikaliedykking eller «bare» vern?

LES MER: Moderne trygghet hos Nor Tekstil i Trondheim


Kontakt Bjørn Egil Jacobsen i NSO hvis du har spørsmål om kjemikaliedykking.