post@nso.no   +47 90 100 333

Her finner du relevant informasjon om forsterkningen kjemikaliedykking og om tiltak for å tilfredsstille kravet i forskriften om industrivern §15 bokstav d.

Formålet er en forsvarlig og effektivt håndtering av uønskede hendelser med farlig stoffer, for å redde liv, helse, miljø, materielle verdier og bekjempe lekkasjer.

Kurs og opplæring
NSOs kjemikaliedykkersertifikat er oppgradert i ny modell i 2018. Sertifikatet er ikke et krav hjemlet i regelverket, men frivillig og et tilbud. NSO har i samarbeid med Norsk brannvernforening oppgradert ordningen som fører frem til NSO sertifikat for røyk- og kjemikaliedykkere i industrivernet. Her omtales kjemikaliedykking. For røykdykking se her.

Opplæringsmodellen består av tre moduler. Når deltakeren har gjennomført og fått godkjent prekvalifiseringen, får han/hun tilsendt “Veiledning for røyk- og kjemikaliedykking i industrivernet”.

Etter å ha lest nøye gjennom heftet skal det gjennomføres en test som må bestås før man kan gå videre til modul to. Testen tas elektronisk. Kandidaten skal gjennomføre fysiske og psykiske tester i tillegg til teoriprøven før praktisk del. Deretter venter en praktisk del. Dette er et tre dagers kurs, alternativt to dager i tilfeller der deltageren kan dokumentere tidligere opplæring i bruk av åndedrettsbeskyttelse og pressluftutstyr.

Den tredje og siste modulen er minimum seks øvelser over ett år. Det er viktig at flere av øvelsene, minst tre, gjennomføres i virksomheten. Det gjelder å kjenne egen bedrift, og det er viktig at virksomheten og kjemikaliedykkeren gjennom denne modulen beviser at de på en forsvarlig måte kan ivareta kjemikaliedykkertjenesten.

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon er faglig ansvarlig og eier av kjemikalie- og røykdykkersertifikatet, men har valgt Norsk brannvernforening som samarbeidspartner. Norsk brannvernforening er sekretariat og administrer ordningen.

Påmelding til kurs skjer gjennom Norsk Brannvernforening

Kvalifikasjoner
Tilfredsstille fastsatte krav til Helse. Se Arbeidstilsynets helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere. Ha gjennomført kjemikaliedykkeropplæring og øvelser på øvelsesanlegg som er tilrettelagt for innsatser tilnærmet virkelige situasjoner. Kunnskap om muligheter, begrensinger, farer og sikringstiltak ved kjemikaliedykking. Kjenne til virksomhetens dimensjonerende hendelser, beredskapsplanverk og industrivernets organisering. Kunnskap om de konsekvenser lekkasje av farlige kjemikalier på virksomheten kan føre til. Ha forståelse for særskilte farer ved innsats. Nødvendig kunnskap om virksomhetens farlige kjemikalier og bygg- og anleggstekniske forhold som har betydning. Beherske innsatstekniske- og taktiske prinsipper og kunne samarbeide med brannvesenet.

Organisering
Industrivern med kjemikaliedykking vil ofte ha behov for ekstra innsatspersonell med særlige kvalifikasjoner. Fagområdet kjemikaliedykking skal organiseres og driftes etter forskrift om industrivern.

Eksempler på utstyr
Kjemikaliedykkerbekledning, åndedrettsvern og samband. Utstyr som sikrer forsvarlig og effektiv innsats. Sperremateriell, saneringsutstyr, slangemateriell og strålerør for sikring. Absorbenter, annet utstyr for å samle eller begrense utslippets omfang eller på annen måte nøytralisere. I tillegg kan det være aktuelt med gassmåling, eksplosivmeter, gnistsikkert verktøy og tetteutstyr.

Samarbeid med nødetatene
Industrivernet bør forberede et tett samarbeid med det kommunale brannvesenet. Innsatstekniske- og taktiske forhold bør være forberedt slik at sikkerheten og effekten er best mulig ivaretatt.

Kjentmannsfunksjon, der en kjemikaliedykker fra bedriftens industrivern er kjentmann for brannvesenet, er ikke forsterkningen kjemikaliedykking. Er kjentmannsfunksjonen forberedt og organisert så gjelder kravene til kvalifikasjoner og helse som for kjemikaliedykking. En forutsetning er også at kjemikaliedykker kjentmann øver sammen med kjemikaliedykkere i brannvesenet.

Kurs og opplæring
Flere kurs- og opplæringssentre gjennomfører kurs i kjemikaliedykking. I tillegg vil det normalt være behov for bedriftsintern opplæring med hensyn til objektplaner, taktiske forhold og generell kunnskap om egen virksomhet og virksomhetens uønskede hendelser.

Fagstoff
Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking utgitt av DSB

LES MER
Hva trenger dere – kjemikaliedykking eller «bare» vern?
Moderne trygghet hos Nor Tekstil i Trondheim

Kontakt Bjørn Egil Jacobsen i NSO hvis du har spørsmål om kjemikaliedykking.