post@nso.no   +47 90 100 333

Her skal du finne relevant informasjon om forsterkningen miljø- og kjemikalievern. Litt om hvordan du kan organiserer og tilpasser industrivernet for å tilfredsstille kravet i forskriften om industrivern §15 bokstav c.

Formålet er en forsvarlig og effektivt håndtering av uønskede hendelser med farlige kjemikalier, samt bidra til rask normalisering.


Les mer om:


Kvalifikasjoner

Kjenne til virksomhetens dimensjonerende hendelser, beredskapsplanverk og industrivernets organisering. Ha nødvendig kunnskap om virksomhetens aktuelle farlige stoffer og kjenne til de konsekvenser uønskede hendelser kan føre til. Kunne observere og bedømme en uønsket hendelse med kjemikalier og ha forståelse for særskilte farer ved innsats.


Organisering

Industrivernets innsatspersonell bør inneha nødvendig kvalifikasjoner som tilfredsstiller kravet til denne forsterkningen. Det kan være nødvendig med ekstra innsatspersonell med spesialkompetanse innen håndtering av hendelser med farlige kjemikalier. Dersom det organiser med ekstra personell er det viktig at det tas hensyn til dette i beredskapsplanverket slik at det fremgår klart i varslingsplaner, stående ordre og tiltakskort.


Eksempler på utstyr

Tilpasset personlig verneutstyr med eventuelt åndedrettsvern og samband.
Utstyr som sikrer forsvarlig og effektiv innsats. Kjemikaliebestandig overtrekksutstyr, ansiktsskjerm/briller, hansker, støvler, filtermaske og eventuelt saneringsutstyr. Absorbenter, annet utstyr for å samle eller begrense utslippets omfang eller på annen måte nøytralisere. I tillegg kan det være aktuelt med gassmåling, eksplosivmeter, gnistsikkert verktøy og tetteutstyr. Det er spesielle krav til bruk av filtermaske som åndedrettsvern. De som benytter dette må ha særlig kompetanse.


Samarbeid med nødetatene

Industrivernet bør forberede informasjon om aktuelle farlige stoffers virkning som kan formidles til ambulansepersonellet ved personskade. Sikkerhetsdatablad bør være en del av denne informasjonen. For virksomheter der farlige kjemikalier kan være en trussel mot innsatspersonell ved brann eller lekkasje, forventes det at industrivernet informere brannvesen og eventuelt politi. Informasjon om potensiale og mulig utvikling må raskt kunne formidles i en akutt situasjon.  For virksomheter som kommer inn under storulykkeforskriften skal denne informasjonen sendes nødetatene i forkant og oppdateres ved behov.


Kurs og opplæring

Kurs- og opplæringssentre gjennomfører kurs i håndtering av kjemikalier. Ofte er dette kurs som inneholder kjemikaliedykking og det er ikke aktuelt for virksomheter med kun forsterkning i miljø- og kjemikalievern.  Det oppfordres til å gå i dialog med kurssenteret for å få et best mulig tilpasset opplegg. I tillegg vil det normalt være behov for bedriftsintern opplæring. Dette kan være effektivt da det forutsettes at virksomheten har god kunnskap om sine kjemikalier. Brannvesenet er også en viktig leverandør av tilpasset kompetanse og bidragsyter for forsvarlig og effektiv innsats.  Datasikkerhetsblad inneholder nyttig informasjon og gir klare føringer for håndtering av kjemikalie.


LES MER: Sikkerhet nr. 1 / 2018 – Kjemikalier

LES MER: Forsvarlig merking av kjemikalier

LES MER: Hva trenger dere – kjemikaliedykking eller «bare» vern?

LES MER: Moderne trygghet hos Nor Tekstil i Trondheim


Kontakt Bjørn Egil Jacobsen i NSO hvis du har spørsmål om kjemikalievern.