post@nso.no   +47 90 100 333

Industrivern – tilpasset egenbeskyttelse, basert på risikovurderinger

NSO ønsker at industrivernet skal være tilpasset virksomhetens behov for egenbeskyttelse. Svaret på spørsmålet «hva kan skje hos dere?» er grunnleggende for hva industrivernet skal kunne håndtere. De formelle kravene er formulert på denne måten i forskrift om industrivern, § 5:

§ 5.Oversikt over uønskede hendelser

Med bakgrunn i gjennomført risikovurdering i henhold til internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 6, skal virksomheten utarbeide en oversikt over uønskede hendelser som skal benyttes som beslutningsgrunnlag for organisering og dimensjonering av industrivernet.

Oversikten over uønskede hendelser skal gjennomgås minimum én gang i året og oppdateres ved endringer som har betydning for organisering og dimensjonering av industrivernet.

Kravene til industrivern tar altså utgangspunkt i virksomhetens risikovurderinger. Dette er de risikovurderingene som kreves i internkontrollforskriftens, nevnt over:

Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

NSO stiller ingen formkrav til hvordan farer og problemer skal kartlegges, eller hvordan risikovurderingene skal gjennomføres. Det er åpenbart store forskjeller på hva som kreves av en risikovurdering på et snekkerverksted og hva som kreves på et stort prosessanlegg. Det er også flere virksomheter som har krav fra sine eiere om spesielle metoder eller standarder på dette området. Risikofaget er i stadig utvikling, og NSO ser det er vanskelig å anbefale en metode fremfor en annen. I lenken under har vi henvist til den metoden Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) bruker (se særlig kapitel 3 «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse – trinn for trinn»), men vi understreker at dette heller ikke er en «fasit».

LES MER: DSBs veileder for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (PDF)

LES MER: DSBs veileder for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (web)

 

Beredskapsanalyse av uønskede hendelser

Forskrift om industrivern har krav om at virksomheten har en oppdatert oversikt over mulige uønskede hendelser der industrivernet skal gjøre en innsats. Dette kan eksempelvis være «brann i verkstedhall», «klemskade på lager», «ammoniakklekkasje» eller «personskade etter påkjørsel av truck». For å organisere og dimensjonere industrivernet må hendelsene beskrives detaljert nok til at industrivernets innsats kan beskrives fra varsling til innsats og normalisering. Hvor skjer det? Hvor mange vil være involvert/skadd? Andre ting av betydning kan være værforhold, tid på døgnet og i tillegg bør en ta hensyn til nødetatenes utrykningstid og ressurser. En beredskapsanalyse vil si noe om hvilke ressurser som kreves for å håndtere hendelsene – både av personell, utstyr og kompetanse slik at innsatsen innfrir forventningene til industrivernet. En veldig enkel skisse til en slik beredskapsanalyse finner du her:

Eksempel: Lenke til enkel beredskapsanalyse-modell – personskade

Eksempel: Lenke til enkel beredskapsanalyse-modell – lekkasje

I eksempelet under er beredskapsanalysen utvidet og dekker flere områder/tema. Eksemplene er hentet fra arbeidet med noen av SIMKAT-kursene:

Eksempel: Lenke til omfattende beredskapsanalyse-modell (SIMKAT)

 

Eksempler fra virksomhetene

Det er mange måter å løse kravene til industrivern. Her finner du en artikkel som viser et eksempel:

LES MER: Møller Haugesund: – Planverk trenger ikke ta mye tid


Kontakt Knut Oscar Gilje i NSO hvis du har spørsmål om risikovurdering og beredskapsanalyse.