post@nso.no   +47 90 100 333

Her finner du relevant informasjon om forsterkningen og om tiltak for å tilfredsstille kravet i forskrift om industrivern §15 bokstav e.

Formålet er en forsvarlig og effektivt håndtering av innsats i tett brannrøyk, vanligvis inne i objekt, for å redde liv, helse, miljø og materielle verdier.

Kurs og opplæring
NSOs røykdykkersertifikat er oppgradert i ny modell i 2018. Sertifikatet er ikke et krav hjemlet i regelverket, men frivillig og et tilbud. NSO har i samarbeid med Norsk brannvernforening oppgradert ordningen som fører frem til NSO sertifikat for røyk- og kjemikaliedykkere i industrivernet. Her omtales røykdykking. For kjemikaliedykking se her.

Opplæringsmodellen består av tre moduler. Når deltakeren har gjennomført og fått godkjent prekvalifiseringen, får han/hun tilsendt “Veiledning for røyk- og kjemikaliedykking i industrivernet”.

Etter å ha lest nøye gjennom heftet skal det gjennomføres en test som må bestås før man kan gå videre til modul to. Testen tas elektronisk.Kandidaten skal gjennomføre fysiske og psykiske tester i tillegg til teoriprøven før praktisk del. Deretter venter modul to som er et tre dagers kurs på øvelsessenter.

Den tredje og siste modulen er minimum ti øvelser over ett år. Det er viktig at flere av øvelsene, minst fem, gjennomføres i virksomheten. Det gjelder å kjenne egen bedrift, og det er viktig at virksomheten og røykdykkeren gjennom denne modulen beviser at de på en forsvarlig måte kan ivareta røykdykkertjenesten.

Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon er faglig ansvarlig og eier av røykdykkersertifikatet, men har valgt Norsk brannvernforening som samarbeidspartner. Norsk brannvernforening er sekretariat og administrer ordningen.

Påmelding til kurs skjer gjennom Norsk Brannvernforening

Kvalifikasjoner
Tilfredsstille fastsatte krav til Helse. Se Arbeidstilsynets helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere. Ha gjennomført røykdykkeropplæring og øvelser på øvelsesanlegg som er tilrettelagt for innsatser tilnærmet virkelige situasjoner. Kunnskap om muligheter, begrensinger, farer og sikringstiltak ved røykdykking. Kjenne til virksomhetens dimensjonerende hendelser, beredskapsplanverk og industrivernets organisering. Kunnskap om de konsekvenser branner på virksomheten kan føre til. Kunne observere og bedømme brann og brannutvikling. Ha forståelse for særskilte farer ved innsats. Nødvendig kunnskap om brannbelastning, brannventilasjon, faste slukkeanlegg og andre bygg- og anleggstekniske forhold som har betydning. Kjenne til innsatstekniske- og taktiske prinsipper og kunne samarbeide med brannvesenet. Innsatsen kan kreve at røykdykkerne skal benytte spesielt slokkeutstyr og annet teknisk utstyr som infrarødt kamera m.m. Dette krever spesiell kompetanse.

Organisering
Industrivern med røykdykking vil ofte ha behov for ekstra innsatspersonell med særlige kvalifikasjoner. Røykdykkerne skal ha nødvendig støtte for å sikre en forsvarlig innsats. Fagområdet røykdykking skal organiseres og driftes etter forskrift om industrivern.

Eksempler på utstyr
Røykdykkerbekledning, åndedrettsvern og samband. Utstyr som sikrer nødvendig vannforsyning til angrepsslange, tilpasset strålerør og sikringsslange. Også spesielt utstyr som skjæreslokker, slokkespyd, røykventilasjon, infrarødt kamera m.m. kan være aktuelt.

Samarbeid med nødetatene
Industrivernet bør forberede et tett samarbeid med det kommunale brannvesenet. Innsatstaktiske og tekniske forhold bør være forberedt slik at sikkerheten og effekten er best mulig ivaretatt.

Kjentmannsfunksjon, der en røykdykker fra bedriftens industrivern er kjentmann for brannvesenet, kan være et godt tiltak for at brannvesenets røykdykkere kan komme raskt og sikkert i innsats. Dette er ikke det samme som forsterkningen røykdykking. Er kjentmannsfunksjonen planlagt, forberedt og organisert så gjelder likevel kravene til kvalifikasjoner og helse som for røykdykking. En forutsetning er også at røykdykker kjentmann øver sammen med røykdykkerne i brannvesenet.

Kurs og opplæring
De fleste kurs- og opplæringssentre gjennomfører kurs i røykdykking. I tillegg vil det være behov for bedriftsintern opplæring mht. generell kunnskap om egen virksomhet og virksomhetens uønskede hendelser. Røykdykkerne må kjenne virksomhetens beredskapsplaner og ha forberedte tiltak for redning og brannbekjempelse i virksomheten.

Fagstoff:
Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Kontakt Bjørn Egil Jacobsen i NSO hvis du har spørsmål om røykdykking.