Forsvarlig merking av kjemikalier

Fagstoff 15. mars 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Riktig og forsvarlig merking av kjemikalier er avgjørende for en sikker arbeidshverdag.

Riktig og forsvarlig merking av kjemikalier er avgjørende for en sikker arbeidshverdag. Alle som produserer, importerer eller selger kjemikalier i Norge har ansvar for at stoffene følger EUs regelverk om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Stoffene skal emballeres på en forsvarlig måte. Reglene omfatter både kjemikalier som blir solgt til forbrukere og kjemikalier til yrkesmessig bruk.

Man skal vurdere alvorligheten av de fysiske farene, helsefarene og miljøfarene og hvordan farene kan oppstå. For eksempel kan et stoff som er akutt giftig være farlig, giftig eller dødelig ved henholdsvis svelging, hudkontakt eller innånding. Klassifiseringen til et stoff eller en stoffblanding avgjør hvilket faresymbol og varselord det skal merkes med.

Farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymboler (piktogram, åpnes som PDF) med tilhørende varselord. Faremerkingen skal gi informasjon om mulige fysiske/ kjemiske farer og effekter på helse og miljø, og nødvendige forholdsregler for å unngå slik skade.

De ulike farene er inndelt i fareklasser som igjen er delt inn i ulike farekategorier.

For en komplett oversikt over fareklasser- og kategorier, last ned Klassifisering og merking i CLP hos miljodirektoratet.no (åpnes som PDF).

Virksomhetens plikt

Virksomheter som produserer, importerer eller omsetter farlige kjemikalier eller kjemiske produkter, skal blant annet sørge for:

  • At kjemikaliene er klassifisert på grunnlag av de farlige egenskapene kjemikaliet eller det kjemiske produktet har. Klassifisering av kjemikalier innebærer å vurdere kjemikalienes helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfarlige egenskaper, og med utgangspunkt i denne vurderingen, plassere kjemikaliene i gitte fareklasser.
  • At emballasjen for farlige kjemikalier eller kjemiske produkter er påsatt en merkeetikett (fareetikett) med informasjon til bruker. Klassifiseringen bestemmer hvilke faresymboler og advarselssetninger som skal være på etiketten (merkingen).
  • At farlige kjemikalier som produseres eller innføres til Norge blir deklarert til Produktregisteret. Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og produkter.