Om Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO organiserer, fører tilsyn med og tilbyr kurs for industrivern.

Logo Industlrivernet

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har som hovedoppgaver å organisere og føre tilsyn med industrivernpliktige virksomheter. NSO er en tilsynsmyndighet, utpekt av Justis- og beredskapsdepartementet, med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven § 23 og forskrift om industrivern.

NSO drives som en selvstendig organisasjon finansiert av industrivernavgift som årlig kreves inn fra industrivernpliktige virksomheter. NHOs styre fastsetter avgiftens størrelse og godkjenner NSOs virksomhetsplaner og budsjett. NSOs myndighetsrolle følges opp av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennom årlige forventningsbrev. Der fastsettes overordnede rammer og mål for NSOs virksomhet. NSOs direktør rapporter til et styre bestående av representanter for industrien og Norsk Industri.

NSO rapporterer til DSB og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

NSO har for tiden 13 ansatte. Du kan lese mer om oss som jobber i NSO her.

Historikk

30. september 1938 sendte Norges Industriforbund et rundskriv til sine medlemmer hvor forbundet tilbød organisasjonsmessig bistand til oppbyggingen av bedriftens egenbeskyttelse. Dette dannet grunnlaget for at NSO i dag kan se tilbake på over 85 års virksomhet.

Organisasjonen Industrivernet ble opprettet i 1948, og skiftet senere endret navn til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon i 1997.

NSO hadde 80-årsjubilum i 2018. Under kan du se jubileumsfilmen som ble vist på Industrivernkonferansen 2018:

Jubileumsutgaver av Sikkerhet

Sikkerhet nr. 3/1988 og Sikkerhet nr. 4/2013 var i sin helhet viet til NSOs henholdsvis 50 og 75 år lange historie. Her kan du lese hvordan NSO, vår aktivitet og industrivernet har utviklet seg gjennom nesten et århundre – fra luftangrep og krig, til etterkrigstid og til nåtidens automatiserings- og digitaliseringsutfordringer.

Logoer til nedlastning

 • NSO-logo

  Logo NSO versjon 1

   

  Logo NSO versjon 2

   

  Logo NSO versjon 3

  • Det finnes tre logoer for Næringslivets sikkerhetsorganisasjon som representerer organisasjonen og tilsynsmyndigheten. Alle disse tre logovariantene er likestilte. Logo skal brukes i de sammenhenger hvor NSO er avsender eller der NSO omtales.
  • Alle logoene skal brukes i farger (svart knute-symbol og blå «NSO») der det er mulig. Alternativt kan logoen brukes i helsvart eller helhvitt dersom bakgrunnen skulle tilsi at det er mer hensiktsmessig. Ingen andre fargesammensetninger eller -kombinasjoner er tillatt.
  • Størrelsesforholdet skal ikke endres, og det er ikke tillatt å bruke knute-symbolet uten «NSO».
 • Industrivernet®

  Industrivernet® 

  • Industrivernet-logoen® er registrert i det det norske varemerkeregisteret for Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Varemerkeregistrering betyr at NSO skal godkjenne bruk av logoen i nye sammenhenger.
  • Denne logoen symboliserer funksjonen industrivernet, og kan brukes kostnadsfritt av alle industrivern i Norge eller når det snakkes om industrivern som en felles enhet.
  • Logoen skal fortrinnsvis brukes i farger, alternativt svart eller hvitt i stedet for grått med transparent bakgrunn. Ingen andre fargesammensetninger eller -kombinasjoner er tillatt.
  • Logoen skal brukes som den er og størrelsesforholdene skal ikke endres. Det er ikke tillatt kun å bruke enkeltelementer av Industrivernet-logoen. Det er ikke tillatt å legge til andre elementer, logoer el. i Industrivernet-logoen.

Ved å laste ned logoene samtykker du samtidig til vilkårene nevnt over.

For større versjoner av logoene (.ai eller .eps), send en e-post til senior kommunikasjonsrådgiver i NSO, Karoline K. Åbyholm: karoline.abyholm@nso.no

Personvernerklæring for Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

 • Om personvernerklæringen

  Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan NSO samler inn og bruker personopplysninger, og de rettighetene du har når vi behandler personopplysninger om deg. Erklæringen vil bli oppdatert fortløpende.

 • 1. Hva er en personopplysning?

  Personopplysninger er informasjon som kan fortelle noe om en enkeltperson, slik som navn og kontaktinformasjon, adferdsmønster, interesser, vurderinger, samtalereferater, fotografier av enkeltpersoner, registreringsnummeret på en bil, IP-adresse, helseopplysninger og mye mer. Det avgjørende er om informasjonen kan knyttes til eller identifisere en enkeltperson.

 • 2. Hva menes med behandling av personopplysninger?

  Behandling er en sekkebetegnelse for alt som er mulig å gjøre med en personopplysning, det være seg alt fra å samle inn, lagre, analysere, sammenstille, endre eller slette en personopplysning, med mer. Én og samme behandling vil normalt omfatte flere slike operasjoner.

 • 3. Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i NSO

  NSO ved direktør Knut Oscar Gilje har det overordnede ansvaret for all behandling av personopplysninger som foregår innenfor virksomheten. Det er NSO ved direktøren som bestemmer formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.

  NSO har følgende kontaktinformasjon:

  Besøksadresse: Strandveien 15, 1366 Lysaker

  Postadresse: Postboks 349, 1326 Lysaker.

  Telefon sentralbord: 901 00 33

  Epost: post@nso.no

  Organisasjonsnummer: 960 478 150

  Når eksterne behandler personopplysninger på vegne av NSO, blir det stilt klare krav til behandlingen. Det blir inngått databehandleravtaler i henhold til gjeldende lov. Databehandleravtalene etablerer klare ansvars- og myndighetsforhold med alle som opptrer som databehandlere for NSO.

 • 4. Personvernombudet i NSO

  NSO har et eget personvernombud med ansvar for å påse at virksomheten behandler personopplysninger i tråd med regelverket. Personvernombudet har en særlig uavhengig rolle, og kan ikke motta instrukser om utførelsen av sine lovpålagte oppgaver.

  Personvernombudet i NSO heter Inger H. Bye. Du kan rådføre deg med personvernombudet om spørsmål knyttet til NSOs behandling av personopplysninger, eller for å utøve dine rettigheter, ved å sende en epost til inger.bye@nso.no. Les mer om dine rettigheter nedenfor.

 • 5. I hvilke tilfeller behandler NSO personopplysninger?

  Ved tilsynsoppgaver og annen offentlig myndighetsutøvelse

  NSO er fag- og tilsynsmyndighet for forskrift om industrivern. I denne sammenheng behandler NSO blant annet personopplysninger for formål knyttet til tilsyn, veiledning og utarbeiding av statistikk. Behandling av personopplysninger er en forutsetning for at NSO skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag.

  Grunnlaget for behandlingen er hjemlet i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e), som tillater behandling av personopplysninger når dette er nødvendig for offentlig myndighetsutøvelse. Dersom opplysningene inneholder særlige kategorier av personopplysninger, for eksempel opplysninger om helse, er behandlingen hjemlet i personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 g).

   

  Formål som skyldes rettslige forpliktelser

  I ulike sammenhenger må NSO behandle personopplysninger for å oppfylle en rettslig plikt som virksomheten er pålagt.

  NSO er blant annet forpliktet til å føre en offentlig tilgjengelig journal over alle inngående og utgående saksdokumenter, jf. offentlighetsforskriften § 6. Andre rettslige forpliktelser som forutsetter behandling av personopplysninger fremkommer blant annet av folketrygdloven, regnskapsloven og skatteloven.

  Behandlingsgrunnlaget er i denne sammenhengen personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 c), som tillater behandling av personopplysninger når behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

   

  Behandling av personopplysninger i andre sammenhenger

  Personopplysninger behandles også i andre sammenhenger, for eksempel i tilfeller der du deltar på et kurs eller er med på en frivillig undersøkelse. Behandlingen er begrenset til det som er nødvendig for å administrere/gjennomføre, eventuelt ta betaling for de aktuelle aktivitetene.

  Behandlingsgrunnlaget er her personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), som tillater behandling når den registrerte gitt sitt samtykke.

 • 6. Hvilke kategorier av personopplysninger blir behandlet?

  Hvilke personopplysninger som behandles avhenger av formålet med behandlingen. Dette vil derfor variere. Ofte brukte personopplysninger er opplysninger om identitet, slik som navn, kjønn og fødselsdato, og kontaktopplysninger, slik som telefonnummer, epostadresse og bostedsadresse.

  Andre personopplysninger som behandles kan være brev, eposter og annen kommunikasjon, opplysninger om sertifisering, arbeidsforhold og helse.

  Du kan når som helst be om innsyn i egne personopplysninger, se mer om dette nedenfor.

 • 7. Hvor innhentes opplysningene fra og hvem deles de med?

  Normalt blir personopplysningene innhentet direkte fra deg, men kan også stamme fra andre offentlige myndigheter eller offentlig tilgjengelige registre.

  Iblant deles personopplysningene med andre, som oftest med andre offentlige myndigheter, men ikke begrenset til dette. Mottakerne må ha et eget rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene.

 • 8. Hvor lenge lagres personopplysningene?

  Personopplysninger skal normalt ikke lagres ut over det som er nødvendig for å oppnå ett eller flere spesifikke formål. Personopplysninger som det ikke lenger er behov for, vil derfor bli slettet, med mindre annet følger av andre regelverk.

  Som en organisasjon med tilsynsmyndighet er NSO underlagt arkivplikt. Saksdokumenter og andre opplysninger som er arkivpliktige vil derfor bli lagret i henhold til arkivloven med forskrifter, og kan derfor ikke slettes på vanlig måte.

 • 9. Opplysninger om arbeidssøkere

  Dersom du søker på en stilling i NSO, vil arbeidsgiver samle inn og behandle en rekke personopplysninger om deg, slik som navn og kontaktopplysninger, søknad, CV, og andre opplysninger av betydning for vurderingen av søknaden.

  Ovennevnte er en nødvendig forutsetning for å inngå en eventuell arbeidsavtale med deg. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6. nr. 1 b), som tillater behandling som er nødvendig for å inngå en avtale eller oppfylle tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

 • 10. Opplysninger om ansatte i NSO

  NSO behandler personopplysninger om egne ansatte for å administrere og tilrettelegge arbeidsforholdet, og for å oppfylle andre forpliktelser etter arbeidsavtalen. Behandlingen omfatter blant annet navn og kontaktopplysninger, CV, arbeidsavtale, lønns- og betalingsinformasjon, skattekort, ferie- og fraværsoversikt, opplysninger om nærmeste pårørende, antall barn og deres navn, eventuelle advarsler, samt helseopplysninger innenfor rammen av arbeidsmiljøloven.

  Behandling av ovennevnte opplysninger er nødvendig for å oppfylle arbeidsavtalen med den ansatte. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b). Der behandlingen omfatter særlige kategorier av opplysninger er den rettslige hjemmelen for behandlingen artikkel 9 nr. 2 b).

  Personopplysninger om de ansatte behandles videre i tilfeller der behandlingen er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser som følger av blant annet folketrygdloven, regnskapsloven og skatteloven. Behandlingsgrunnlaget er i denne sammenhengen personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 c).

 • 11. Dine rettigheter

  Du har rett å få vite hvilke personopplysninger NSO behandler om deg, og til å motta en kopi av personopplysningene. Du kan også be om informasjon om hvorfor vi behandler personopplysningene, navn på eventuelle mottakere, informasjon om hvor lenge opplysningene forventes å bli behandlet og hvor personopplysningene stammer fra.

   

  Korrigering av personopplysninger

  Dersom dine personopplysninger er feilaktige eller ufullstendige kan du be om å få opplysningene korrigert eller supplert med ytterligere opplysninger.

   

  Sletting av personopplysninger

  I noen tilfeller kan du kreve at NSO sletter personopplysninger om deg. Som følge av blant annet arkivplikten etter arkivloven med forskrifter, vil denne rettigheten imidlertid være noe begrenset.

   

  Begrensning av behandling

  I visse tilfeller kan du kreve at behandlingen begrenses. Dette gjelder der du har bestridt riktigheten av personopplysningene, der behandlingen er ulovlig eller ikke lenger er nødvendig, eller der du har protestert mot den aktuelle behandlingen.

   

  Protestere mot behandling

  I noen tilfeller kan du protestere mot en behandling. Dette er begrenset til å gjelde i tilfeller der NSO behandler dine personopplysninger som ledd i offentlig myndighetsutøvelse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e.

   

  Dataportabilitet

  Dersom NSO behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke eller en avtale med deg, kan du be om å få overført opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, dersom det finnes et reelt valg mellom flere tjenestetilbydere/behandlingsansvarlige.

   

  Rett til å klage

  Dersom NSO behandler personopplysninger om deg, har rett til å klage over behandlingen. Klagen rettes til Datatilsynet.

  Dersom du mener at NSO ikke overholder personvernreglene, ønsker vi at du tar kontakt med personvernombudet.

   

  Ønsker du mer informasjon om dine rettigheter?

  Datatilsynets hjemmeside kan du lese mer om dine rettigheter.