Tiltak for virksomheter som håndterer farlige stoffer og eksplosiver

Nyheter 15. april 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

– Tenk gjennom hva slags tiltak dere gjør for å håndtere de uforutsette endringene dere nå står overfor.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer ledelse og sikkerhetsansvarlige i virksomheter som håndterer farlige stoffer og eksplosiver til å forberede seg på utfordringer relatert til spredningen av koronaviruset. Utfordringer kan være knyttet til ivaretakelse av sikker drift, sikring og egenberedskap/industrivern i virksomheten.

Virksomheter bør være forberedt på en situasjon der nøkkelpersonell innen drift, vedlikehold og egenberedskap/industrivern ikke kan stille på jobb. Det kan også bli vanskeligere å få tak i utstyr og reservedeler som er kritiske for ivaretakelsen av sikkerheten, og leveranser kan ta lenger tid enn normalt.

Sikker nedkjøring av anlegg

Det er viktig å tenke gjennom og planlegge godt for sikker nedkjøring av anlegg, uansett om nedkjøringen er planlagt eller må skje på kort varsel.

For tanker med nedkjølte og kondenserte gasser (som for eksempel LNG) hvor forbruket reduseres, må det forberedes for at temperatur og trykk stiger i tanken. Trykkavlastning via sikkerhetsventiler skal kun gjøres i nødstilfeller. Det skal så langt det er mulig planlegges for drift av tankene, slik at trykkoppbygging utover normale driftsverdier unngås. Dersom tanker med nedkjølte og kondenserte gasser blir tomme, og ikke blir etterfylt med kald gass slik at temperaturen i tanken stiger, må rutine for nedkjøling av tank iverksettes før det fylles ny kald gass på tanken.

Ved en eventuell stans i leveranser av eksplosiver eller mobil produksjon av eksplosiver er det viktig at virksomheten har en bemanning av sine lagre og råvarestasjoner med personell som er kritisk for å kunne opprettholde en forsvarlig sikring, slik at stoffene ikke kommer på avveie.

Styring av endringer

DSB ber om at dere tenker gjennom hva slags tiltak dere treffer for å håndtere alle de uforutsette endringene dere nå står overfor. Viktige vurderinger i denne forbindelse kan være:

  • Hva er minimumsbemanningen som kreves for normal drift av anlegget, og når bør produksjonen nedskaleres eller stanses helt hvis denne minimumsbemanningen ikke kan opprettholdes?
  • Hvilke konsekvenser får eventuell utsettelse av vedlikehold? Er det sikkerhetskritisk utstyr hvor vedlikehold ikke kan utsettes?
  • Kan utryggheten i situasjonen påvirke ansattes fokus på sikker drift av anlegget negativt? Hva kan dere eventuelt gjøre for å bøte på dette?
  • Har dere en tilstrekkelig beredskap til å håndtere en uønsket hendelse? Gjør vurderinger av endringer i bemanningen og/eller produksjonen som kan påvirke dette vesentlig, og oppdater ved behov lokale nød- og beredskapsetater. Dette vil også avklare muligheten til gjensidig å bistå hverandre i en presset mannskapssituasjon. Har dere kommunisert denne informasjonen til deres lokale nød- og beredskapsetater?

DSB vil ellers minne om at kravene til oppbevaring og håndtering av farlige stoffer og eksplosiver er de samme også nå. Sikker drift, vedlikehold, sikring, tilstrekkelig bemanning og tilstrekkelig kompetanse er særdeles viktig for på best mulig måte å ivareta liv og helse for virksomhetens egne ansatte og for sikkerheten til omgivelsene.

Veileder for kontinuitetsplanlegging

DSB har utarbeidet en generell veileder for kontinuitetsplanlegging i situasjoner med høyt personellfravær. Den gir innspill til problemstillinger som bør diskuteres og forslag til tiltak.

Den er tilgjengelig på linken nedenfor: