Samarbeid om deling av data

Nyheter 30. april 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

NSO samarbeider med seks andre tilsynsmyndigheter om deling av data.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon jobber sammen med seks andre tilsynsmyndigheter i prosjektet Felles arkitektur for tilsynsmyndighetene. I tillegg til å koordinere tilsynsaktiviteter best mulig, ønsker prosjektet å bidra til risikobasert tilsynsvirksomhet og skreddersøm av tilsyn ut fra erfaringer gjennom innsamlede data fra tidligere og andres tilsyn. Prosjektet kjøres i regi av Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe (TSG), som koordineres av Arbeidstilsynet.

– Deling av data mellom etatene skal legge til rette for en best mulig samordning og effektivisering av tilsynsvirksomheten. Dette er gunstig for både virksomheter, næringsliv og for tilsynsmyndighetene selv. Vi bruker ressursene våre bedre, og vi forenkler hverdagen til virksomhetene og næringslivet ved å være mer enhetlige, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Digitaliseringsstrategi

Det er Digitaliseringsdirektoratet som gjennom sin medfinansieringsordning gir støtte til åtte prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme og som støtter opp under regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi.

Tiltak knyttet til syv prioriterte livshendelser i digitaliseringsstrategien ble prioritert ved tildelingen. Prosjektet er tydelig rettet mot livshendelsen «starte og drive en bedrift», som er et av de prioriterte kriteriene i årets tildeling. Prosjektet er tildelt drøyt sju millioner kroner til bruk i gjennomførings- og avslutningsfasen, som i praksis går fra mai i år og ett år fram i tid.

Tilsynsmyndighetenes samordningsgruppe

Utgangspunktet for arbeidet er et initiativ hos TSG, og et konseptarbeid gjennomført høsten 2019. Målgruppen for resultatet vil være alle tilsynsmyndigheter i Norge. Jo flere som deler og bruker hverandres data i tiden framover, jo større gevinst vil prosjektet gi. Prosjektet samarbeider godt med flere andre nasjonale initiativer, og baserer arbeidet på nasjonale fellesløsninger.

– NSO ser dette prosjektet som et godt initiativ for å ivareta erfaringer fra og videreutvikle de samarbeidsløsningene tilsynsetatene innen HMS allerede har og bruker, mener direktør i NSO, Knut Oscar Gilje.

De sju etatene som jobber med prosjektet Felles arkitektur for tilsynsmyndighetene er:

  • Arbeidstilsynet
  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Miljødirektoratet
  • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
  • Petroleumstilsynet
  • Statens helsetilsyn

Prosjektet planlegger å være i mål våren 2021.