Ny brann- og redningsvesenforskrift fra 1. mars 2022

Fagstoff 23. september 2021 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

DSB starter også arbeidet med veiledningen høsten 2021.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har 15. september 2021 fastsatt forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften). Forskriften trer i kraft 1. mars 2022. Det melder DSB på sine nettsider.

Videreføring i stor grad

Brann- og redningsvesenforskriften viderefører i stor grad forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (kalt dimensjoneringsforskriften). Mye av innholdet i den nye forskriften er således gjenkjennelig for kommunene/brann- og redningsvesenene.

DSB har hatt fokus på å videreføre det som er bra og som har fungert i dimensjoneringsforskriften, i tråd med innspill fra brann- og redningsvesenene og øvrige høringsinstanser. 

De viktigste endringene er:

  • Analysekravene (§§ 6-9)
  • En tydeliggjøring av brannsjefens ansvar og oppgaver (§ 11)
  • Utalarmering av nærmeste ressurs (§ 24)
  • Detaljerte plikter til nødmeldesentralen (§§ 28-33)

I tillegg er det i ny brann- og redningsvesenforskrift inntatt presiseringer av den tidligere dimensjoneringsforskriften og dagens praksis. Det er også flere detaljerte krav til planverk, øvelser, evalueringer og Nødnett. I påvente av ny fagskole er bestemmelsene om opplæring og kompetanse tilpasset dagens utdanningsmodell med ansettelse før utdanning og dagens kurs ved Norges brannskole. 

Mange brann- og redningsvesen ga viktige innspill til forskriften i høringsrunden. Brann- og redningsvesenforskriften som nå vil tre i kraft inneholder endringer i form av tydeliggjøringer og presiseringer, men ingen vesentlige endringer, slik DSB ser det. 

DSB vil starte arbeidet med veiledning høsten 2021.