– Industrien må lære av hendelsene og dele erfaringer

Nyheter 29. april 2022 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

DSB mener det er viktig at industrien søker å lære av hendelser og deler erfaringene med andre.

– Oppfølging og læring av ulykker er viktig i det forebyggende arbeidet og må være på dagsorden hos både virksomheter og myndigheter i arbeidet for å forhindre store ulykker, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Et av temaene våre for tilsyn i 2022 er nettopp oppfølging av uhell og ulykker, understreker Ly.

– Vi skal kontrollere hvordan virksomhetene følger opp kravene til varsling og rapportering ved uhell og hvordan uhell følges opp internt i virksomheten, uttaler Ly.

Ly understreker at pandemien har ført til at direktoratet har utviklet og gjennomført tilsyn også på andre måter enn de tradisjonelle stedlige tilsynene.

– Vi vil fortsette med å utvikle nye metoder for å effektivisere tilsynene våre, informerer Ly.

Vil at flere rapporterer ulykker

Ikke bare har antallet dødsulykker økt, også uhell har det. Fra 2020 til 2021 økte antall innrapporterte uhell med cirka 50 prosent innen flere områder. Brit Skadberg, som er seksjonssjef i kjemikaliesikkerhet i DSB, mener årsaken til økningen kan være at DSB de siste par årene har jobbet med å få virksomhetene til å bli flinkere til å rapportere inn hendelser.

Brit Skadberg, seksjonssjef i kjemikaliesikkerhet i DSB. Foto: DSB

– Vi antar at det er mørketall og jobber aktivt for å få industrien til å rapportere ulykker. Virksomhetene har rapporteringsplikt. Det er viktig å få frem tallene. Tallene skal brukes til å kunne analysere trender og formidle læring tilbake til bransjene. Det kan likevel ikke utelukkes at noe av økningen er reell, sier Skadberg.

Skadberg tror at de alvorligste uhellene fanges opp og sier at DSB har i 2021 aktivt fulgt opp flere av disse.

Formålet med oppfølgingen er å sikre at det blir iverksatt tiltak for å forhindre gjentagelse og at både bransjer og DSB tar læringen inn i det forebyggende arbeidet.

Følger opp uhell

DSB gjennomførte ti hendelsesbaserte tilsyn i 2021, mot ett i 2020, med uhell hvor liv kunne gått tapt. Uhellsoppfølging er tema for tilsyn 2022. Innen farlig stoff, eksplosiver og farlig gods har DSB i 2021 fulgt opp 117 uhell, stanset åtte virksomheter etter alvorlige uhell og politianmeldt tre virksomheter.

Del med hverandre

– Virksomhetene må ta læring av egne uhell. Det betyr at de i etterkant må evaluere hva som har skjedd og hvorfor det kunne skje, det vil si hvilke barrierer som sviktet. Virksomheten må også dele læringen med andre virksomheter på relevante samarbeidsarenaer, sier Skadberg.

Hvordan skal det gjøres?

– Virksomhetene deltar gjerne i ulike bransjeforeninger og samarbeid for sikkerhet Storulykkeforskriften stiller også krav til deling av hendelser mellom virksomhetene. Det er viktig å følge med på hva som skjer i lignende virksomheter og bransjer, nasjonalt og internasjonalt, for å trekke lærdom av dette for egen virksomhet, sier Skadberg.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 1 2022.