Industrivern og internkontroll i praksis – finn en rød tråd

Fagstoff 27. juli 2022 Skrevet av Iren Strømstad

Internkontroll er virksomhetens egenkontroll og er en kvalitetssikring på at virksomheten har systemer og rutiner som fungerer og som fanger opp problemer og utfordringer i tide.

Internkontrollprinsippet innebærer at virksomhetene har et selvstendig ansvar for å ha «kontroll i eget hus», og at de har evne til selvregulering. Dette gjelder også for virksomhetens egenberedskap og industrivernets oppgaver og ansvar. En stor fordel med systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) og velfungerende internkontroll er at vi hele tiden vil kunne være i forkant og i beredskap til enhver tid.

En viktig del av internkontrollen er å skaffe oversikt over virksomhetens risikofaktorer, altså å gjennomføre en risikovurdering. Denne risikovurderingen er helt sentral for de andre punktene i internkontrollen og helt avgjørende for å dimensjonere et tilpasset industrivern. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Når virksomheten har utført risikovurdering vil det være industrivernleders oppgave å organisere og tilpasse industrivernets ansvar og oppgaver.

Finn en rød tråd

Dette er noen nyttige spørsmål å stille når du skal starte å jobbe med internkontroll og industrivern:

  • Hva kan skje i virksomheten?
  • Kan det for eksempel være risiko for gasslekkasje, tilløp til brann i el-truck eller alvorlig personskade forårsaket ved en påkjørsel?
  • Hvordan skal industrivern bli varslet slik at de kan raskt iverksette tiltak? Og hva med varsling på kveld eller ferietid?
  • Er alle ansatte trygge på hvordan de skal varsle andre kollegaer, industrivern eller nødetater? Hva med nye ansatte, vikarer eller innleide?
  • Er innsatspersonell kvalifisert og trygge på hva som skal utføres ved innsats? Har innsatspersonell øvd tilstrekkelig? Hvilke behov er det for mer øvelse eller er det behov for noe mer kunnskap?
  • Har industrivern behov for beredskapsutstyr? Er det øvd tilstrekkelig på bruk av dette utstyret?

Å bruke prinsipper for internkontroll i arbeidet med industrivern er å følge «den røde tråden» og kontrollere om planverk og rutiner er tilpasset og hensiktsmessige i virksomheten og at det er dekkende for forskriftens krav. Sørg for at alle innsatspersoner i industrivernet er med i dette arbeidet. Utføres det systematisk og jevnlig vil det nødvendigvis ikke kreve mye tid.

Krav til internkontroll er beskrevet i internkontrollforskriften (lovdata.no).

I skjemaet over er det listet opp krav til internkontroll som gjelder alle virksomheter (venstre kolonne) og hvordan dette kan innføres i industrivernpliktige virksomheter (høyre kolonne).

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 2 2022.