Vedlikehold tema for årets storulykketilsyn

Nyheter 27. februar 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Vedlikehold, med spesielt søkelys på aldring av anlegg og utstyr, er hovedtema for tilsyn med storulykkevirksomheter i år.

De fem tilsynsmyndighetene har i 2023 planlagt tilsyn ved rundt 70 storulykkevirksomheter. NSO skal gjennomføre ti storulykketilsyn i 2023, og alle tilsyn vil bli varslet i god tid. Tilsyn etter storulykkeforskriften har som formål å kontrollere at virksomhetene arbeider systematisk for å forebygge og redusere konsekvensene av storulykker. Storulykkeforskriften stiller krav til virksomhetens styringssystem og sier blant annet at virksomheten skal ha prosedyrer og instrukser for tilstandskontroll og vedlikehold.

Under årets tilsyn vil myndighetene se nærmere på hvordan virksomhetene jobber med vedlikehold og tilstandskontroll. Vi vil blant annet etterspørre hvordan risiko forbundet med økende alder på utstyr håndteres. Industrivernets rolle vil også være en viktig del av tilsynet.

Vi vil dessuten spørre hvordan eventuelle avvik etter forrige storulykketilsyn er fulgt opp. Andre temaer knyttet til storulykkeforskriften vil også kunne være aktuelle.

Jevnlige tilsyn

Tilsynsmyndighetene gjennomfører hvert år tilsyn med virksomheter som må etterleve krav i storulykkeforskriften. Hvor ofte hver virksomhet skal ha tilsyn følger av krav i Seveso III-direktivet. Det er i samarbeid lagd en plan for fordeling av tilsyn mellom myndighetene.

Storulykkevirksomheter er virksomheter som håndterer farlige kjemikalier over gitte mengdegrenser. På landsbasis finnes det i dag 327 slike virksomheter.

Storulykkevirksomheter, storulykker og storulykkeforskriften

  • Storulykkevirksomhet: Alle private eller offentlige foretak hvor det er farlige kjemikalier, og der kjemikaliene finns i en viss mengde. Mengdegrensene er oppgitt i tonn i vedlegg I til storulykkeforskriften.
  • Storulykke: En hendelse med farlige kjemikalier som oppstår i en storulykkevirksomhet, hvor hendelsen får en ukontrollert utvikling som umiddelbart – eller senere – medfører en alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. Dette kan eksempelvis være større utslipp av kjemikalier, brann eller eksplosjon.
  • Storulykkeforskriften: Storulykkeforskriften krever at storulykkevirksomheter har et styringssystem tilpasset virksomhetens risiko for storulykke. Styringssystemet skal blant annet omfatte prosedyrer og instrukser for opplæring, risikovurdering, sikker drift (inkludert tilstandskontroll og vedlikehold), styring av endringer samt beredskap.

Myndighetene som går tilsyn med storulykkeforskriften:

  • Arbeidstilsynet
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Miljødirektoratet
  • Petroleumstilsynet
  • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon