Vil du studere beredskap?

Nyheter 16. mars 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Flere universiteter og høgskoler tilbyr utdanningsløp rettet mot samfunnssikkerhet og beredskap.

Mange utdanningsinstitusjoner har sett nytten av mer kunnskap om risikoanalyse og beredskap, og de tilbyr nå både korte og lengre studieforløp. I denne saken vil du finne en oversikt over studier ved universitet og høgskole du kan søke dersom du ønsker å lære mer om beredskap, sikkerhet og HMS.

I tillegg til disse studiene finnes det relevante fag både på videregående skole og fagskole, se utdanning.no.

Lenger ned i denne saken kan du lese litt mer utfyllende om noen av utdanningsløpene.

Frister

Dette er fristene som gjelder når du skal søke utdanning ved universitet og høgskole:

  • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkere og studium.
  • 20. mars: Opplastingsfrist for deg som har søknadsfrist 1. mars.
  • 15. april kl. 23.59: Generell søknadsfrist.

Tabellen under er ikke fullstendig og skrivefeil kan forekomme. For en oppdatert oversikt over studieforløp, se Samordna opptak sine nettsider.

PS! Ønsker du å skrive oppgave om industrivern? Næringslivets sikkerhetsorganisasjon er positive til å bidra på masteroppgaver innenfor relevante temaer innen industrivern og egenberedskap. Kontakt oss på post@nso.no eller på tlf. 90 10 03 33.

Navn på studieStudiestedStudietype
Beredskap og krisehåndteringHøgskolen i InnlandetBachelor
Master i offentlig ledelse og styring (MPA) – fordypning i beredskap og krisehåndteringHøgskolen i InnlandetMaster
Helse, miljø og sikkerhetNord universitetMaster og høyere
Master i beredskap og kriseledelseNord universitetMaster og høyere
Byplanlegging og samfunnssikkerhetUniversitetet i StavangerBachelor
SamfunnssikkerhetUniversitetet i StavangerMaster
Contemporary Issues in Risk and Crisis Management (CRCM)UiT Norges arktiske universitetMaster
Internasjonal beredskapUiT Norges arktiske universitetBachelor
SamfunnssikkerhetUiT Norges arktiske universitetMaster
Samfunnssikkerhet og miljø UiT Norges arktiske universitetMaster

Internasjonal beredskap – UiT Norges Arktiske universitet

– Bachelorstudiet Internasjonal beredskap passer for deg som ønsker kompetanse innen krisehåndtering og beredskap på et internasjonalt nivå, sier studieveileder May Grete Jørgensen Hass ved Universitetet i Tromsø (UiT), Norges arktiske universitet.

Studieprogrammet er et fulltidsstudium, tilrettelagt for deg som er i relevant arbeid ved at det er samlingsbasert, eller for deg som ønsker fagkunnskap innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Studiet har normalt tre samlinger per halvår. Samlingene varer vanligvis i en uke og foregår ved UiT campus Harstad eller ved Brann og redningsskolen på Fjelldal.

– Studiet lærer deg om lokal, nasjonal og internasjonal beredskap. Du lærer om risikovurdering, den politiske situasjonen i nordområdene, miljø- og klimaendringer og natur- og menneskeskapte katastrofer. Du får kunnskap om hvordan menneskelige handlinger påvirker samfunnet, og om hvordan man skal planlegge og gjennomføre øvelser, sier Hass.

Studiet har emner i prosjektledelse, risiko, risikostyring og sårbarhetsanalyse, samt krisehåndtering og kommunikasjon.

Studieveileder May Grete Jørgensen Hass ved Universitetet i Tromsø (UiT), Norges arktiske universitet. Foto: UiT v/Tomas Rolland

Beredskap og kriseledelse – Nord universitet

– Master i beredskap og kriseledelse ved Nord universitet er et erfaringsbasert samlingsbasert masterprogram på deltid som går over tre år. Dette programmet gir ledelsesrettet utdanning for personell innen kriserespons. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhets- og beredskapsarbeid i både offentlig, privat og frivillig sektor samt profesjonelle innenfor det offentlige sivile og militære beredskapsapparatet, sier Natalia Andreassen. Hun er førsteamanuensis og programansvarlig for masterprogrammet.

Undervisningen baserer seg i stor grad på refleksjon over egen praksis, table-top og diskusjonsøvelser, gruppearbeid, fullskala Øvelse Nord og bruk av beredskapsledelse lab NORDLAB.

– Studieprogrammet er erfaringsbasert og en god del av erfaringsutvekslingen skjer ved at studentene møtes og diskuterer med bakgrunn i sin erfaring opp mot den teorien som legges til grunn i de ulike fagene. Vi har en god kobling til beredskapsapparatet gjennom vårt forskningssamarbeid og pleier å invitere mentorer og gjesteforelesere for å øke praksis relevans, sier Andreassen, og legger til at inngående kunnskap om organisering av beredskapsapparatet, forståelse av samvirke, kriseledelse og beredskapsarbeid er viktige læringsmål i ulike emner og øvelser.

Førsteamanuensis og programansvarlig for masterprogrammet ved Nord universitet Natalia Andreassen. Foto: Hege Eilertsen

Master i samfunnssikkerhet – Universitetet i Stavanger

Ved Universitetet i Stavanger tilbys det fire masterstudier innenfor risiko- og sikkerhetsfag, inkludert en mastergrad i etter- og videreutdanning og et ph.d.-program i risikostyring og samfunnssikkerhet.

– I tillegg har vi to bachelorutdanninger: Byplanlegging og samfunnssikkerhet og toll, vareførsel og grensekontroll. Det undervises i mange ulike emner som faller inn under paraplyen risiko, sikring og samfunn, sier professor i samfunnssikkerhet ved UiS, Sissel Haugdal Jore.

Hun forteller at flere studenter i dag er opptatt av bredere samfunnsproblematikk innen klima, terrorisme, sammensatte trusler, digitalisering, byplanlegging og samfunnssikkerhet.

– Høsten 2022 var det 121 studenter som startet på en master i samfunnssikkerhet. 123 studenter tar masteren «risk analysis», som er en internasjonal master, og 50 studenter tar en bachelor i byplanlegging og samfunnssikkerhet, samt 50 på bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll, sier Jore.

Professor i samfunnssikkerhet ved Universitet i Stavanger, Sissel Haugdal Jore. Foto: Universitet i Stavanger

Krise- og beredskapsstudier – Høgskolen i Innlandet

Arbeider du med sikkerhet og beredskap, og ønsker å avansere som leder innen fagfeltet? Eller har du allerede lederansvar innen privat eller offentlig virksomhet, og ønsker deg en tydelig faglig profil innen sikkerhet og beredskap?

– I begge tilfeller vil Høgskolen i Innlandets (HINN) studietilbud innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet være noe for deg. Det faglige innholdet hos HINN spenner fra sikkerhetsstyring og risikoanalyse, via samfunnssikkerhet, beredskapsplanlegging og kriseledelse, til ledelse i komplekse organisasjoner og kontekster. Vi har også emner innen krise, stress og mestring, internasjonal krisehåndtering, krisekommunikasjon, beredskap og etikk, og beredskapstrening og -øving, sier førsteamanuensis Bjørn Tallak Bakken.

Undervisningen er lagt opp samlingsbasert slik at det er mulig å følge studiet ved siden av jobb.

– De fleste av studentene våre tar studiene ved siden av jobb, innen brann, helse, politi og forsvar, samt vekter, kriminalomsorg, industri, kommuner og annen offentlig virksomhet, sier Bakken.

Førsteamanuensis Bjørn Tallak Bakken. Foto: Høgskolen i Innlandet

Master i samfunnssikkerhet – UiT Norges Arktiske universitet

Daglig rapporteres det om katastrofer, nødsituasjoner, kriser og skadelige hendelser. Hendelsene er like forskjellige og sammensatte som årsakene. Dette krever forebygging og håndtering på ulike nivå.

– Masterstudiet i samfunnssikkerhet har fokus på hvordan vi kan forebygge uønskede hendelser og bygge et mer robust samfunn, men samtidig etablere en beredskap til å håndtere kriser når de oppstår. Studiet gir en fordypning i teorier og metoder knyttet til sentrale tema som kan anvendes i møte med sikkerhets- og beredskapsutfordringer i organisasjoner, samt i samfunnet i sin helhet, sier førsteamanuensis Maria Sydnes.

Et annet tema er hvordan organisasjoner jobber for å ivareta sikkerheten både til ansatte, samfunnet og miljøet.

– Studentene vil lære å vurdere og analysere sikkerhet og risiko knyttet til ulike aktiviteter og samfunnsfunksjoner. De vil få kunnskap om hvordan man kan forebygge skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering, samt vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Gjennom risikoanalyser og tiltak innen helse, miljø og sikkerhet lærer de hvordan man kan håndtere ulike utfordringer. På studiet lærer studentene seg å anvende og vurdere bruken av teorier, metoder og analyseverktøy innen sikkerhet og beredskap, sier Sydnes.

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management (CRCM) – UiT Norges Arktiske Universitet

Contemporary Issues in Risk and Crisis Management (CRCM) er et nettbasert studie og har fokus på innovative læringsformer og en studentaktiv tilnærming. Studiet legges opp med blant annet videoforelesninger, digitale workshops, podcast, gaming og prosjektarbeid.

– Det innebærer at studentene i stor grad kan organisere sin egen studiehverdag. CRCM-studiet er dermed et fleksibelt tilbud og kan tas hel- eller deltid og fra alle deler av landet og verden for øvrig, sier Are K. Sydnes, professor og studieleder for programmet som starter opp høsten 2023.

COVID 19-pandemien, invasjonen av Ukraina, klimaendringer, cyberangrep og internasjonal terror er blant utfordringene som har satt samfunnssikkerheten høyest på dagsorden både for Norge og det internasjonale samfunnet. Det gir et økt behov for fagkunnskap for å forstå og bidra til å handtere de nye utfordringene en stilles overfor.

– CRCM skal bidra med en slik kunnskap gjennom fordypning i risiko og sikkerhetsstyring, internasjonal krisehandtering, klimaendringer, hvordan å bygge resiliente samfunn, terrorisme, digital sikkerhet og migrasjon, sier Sydnes.

CRCM er et internasjonalt studie rettet mot både det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet. Det undervises på engelsk og studentene rekrutteres fra Norge og internasjonalt.

– Det gir studentene et bredere internasjonalt perspektiv på risiko- og krisehandtering, noe som det i større grad kreves med de internasjonale utfordringene Norge står overfor, sier Sydnes.

Are Sydnes. Foto: Privat
Navn på studieStudiestedStudietype
Beredskap og krisehåndteringHøgskolen i InnlandetBachelor
Master i offentlig ledelse og styring (MPA) – fordypning i beredskap og krisehåndteringHøgskolen i InnlandetMaster
Helse, miljø og sikkerhetNord universitetMaster og høyere
Master i beredskap og kriseledelseNord universitetMaster og høyere
Byplanlegging og samfunnssikkerhetUniversitetet i StavangerBachelor
SamfunnssikkerhetUniversitetet i StavangerMaster
Contemporary Issues in Risk and Crisis Management (CRCM)UiT Norges arktiske universitetMaster
Internasjonal beredskapUiT Norges arktiske universitetBachelor
SamfunnssikkerhetUiT Norges arktiske universitetMaster
Samfunnssikkerhet og miljø UiT Norges arktiske universitetMaster