Ny veiledning til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Nytt fra NSO 23. mars 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Ny veiledning skal gjøre regelverket lettere å forstå.

Alle virksomheter som produserer eller bruker brennbare stoffer i sin aktivitet, må gjøre en risikovurdering knyttet til eksplosjonsfare. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer regulerer arbeidet med å systematisk kartlegge og forebygge risiko. Nå skal ny veiledning gjøre regelverket lettere å forstå. Det skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på sine nettsider.

Det er mangelfull kunnskap om eksplosjonsfare i virksomhetene. Dette er erfaringer Arbeidstilsynet, DSB og Petroleumstilsynet har gjort seg gjennom revisjoner, tilsyn og ulykkesoppfølging. De tre myndighetene har derfor laget veiledning til forskriften. 

Gjelder dette for din virksomhet? 

Risikoen for eksplosjonsfare er et produkt av to faktorer. 

  1. Hvor sannsynlig er det at en eksplosiv atmosfære er til stede, og at det også er en tennkilde der? Denne er ofte liten.
  2. Hvilke konsekvenser vil en eksplosjon kunne få? Denne kan være voldsom.

Eksempler på virksomheter der det kan oppstå eksplosiv atmosfære er næringsmiddelindustri, fôrindustri, farmasi, gjenvinning, varmesentraler, kjemisk industri, lakk, trebearbeiding, metallindustri, verksteder, petroleumsindustri med flere.

Stort skadepotensiale

Eksplosjonsfare kan oppstå i alle virksomheter der det finnes brennbare gasser, damper, tåker og/eller støv. Eksplosjonsvern har stor betydning for sikkerheten da en eksplosjon kan påføre mennesker og materielle verdier store skader som følge av varmestråling, flammer, trykkbølger, flygende fragmenter, skadelige reaksjonsprodukter og forbruk av oksygen i luften.   

Arbeidsgiver er pliktig til å arbeide systematisk og forebyggende med eksplosjonsvern. Arbeidet med eksplosjonsvern er en kontinuerlig prosess og en del av virksomhetens øvrige HMS-arbeid og styringssystem.  

Den nye veiledningen til forskriften finner du her: Veiledning til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

ATEX-seminar 11.–12. mai 2023

I mai vil det bli arrangert et ATEX-seminar i Oslo, der målgruppen er små og mellomstore bedrifter. Seminaret vil ha hovedfokus på veilederen og ta for seg praktiske eksempler fra virksomhetene. Vi oppfordrer virksomhetene til å melde seg på seminaret, som vil bli avholdt i Standard Norge sine lokaler på Lysaker. Informasjon om seminaret vil snart bli publisert, blant annet på Standard Norge sine nettsider.