Beredskapsplan

Beredskapsplanen skal være et verktøy i alarmfasen og under innsatsen. I akuttfasen skal planen være til praktisk nytte.

I forskrift om industrivern står det følgende om beredskapsplan:

§ 7. Beredskapsplan

Virksomheten skal utarbeide en skriftlig beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde opplysninger om hvordan industrivernet er organisert, og beskrive:
a) plan for varsling
b) handling som umiddelbart skal utføres ved alarm
c) tilgjengelige interne og eksterne ressurser.

Beredskapsplanen skal gjennomgås minimum én gang i året. Ved endringer som påvirker virksomhetens risiko eller beredskapsbehov skal beredskapsplanen oppdateres.

Nødvendige opplysninger i beredskapsplanen skal formidles til kommunen og nød- og beredskapsetatene.

Forskrift om industrivern § 7 Beredskapsplan

NSO ser mange ulike beredskapsplaner. På tilsyn sjekker vi at dokumentene er oppdaterte, at de stemmer med de faktiske forholdene og at planen er basert på de uønskede hendelsene som er kartlagt i risikovurderingene.

Stående ordre

En stående ordre bør være så enkel at de som utfører ordren, kan gjøre det uten å måtte slå opp i planverket.

Eksempel 1Eksempel 2
VED BRANNALARMVED ALARM – PERSONSKADE
Møt i industrivernrommetTa på vest
Ta på personlig verneutstyrTa med førstehjelpsveske
Meld deg til fagleder industrivern på radioMeld deg til fagleder industrivern på radio