Beredskapsplan

Beredskapsplanen skal være et verktøy i alarmfasen og under innsatsen. I akuttfasen skal planen være til praktisk nytte.

Beredskapsplanverket kan bestå av flere delplaner som for eksempel oversikt over hvem som er med i industrivernet og hvilke funksjoner den enkelte har. Det utarbeides stående ordre og tiltakskort for å håndtere de hendelser som er synliggjort gjennom risikovurderinger.

I forskrift om industrivern står det følgende om beredskapsplan:

§ 7. Beredskapsplan

Virksomheten skal utarbeide en skriftlig beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde opplysninger om hvordan industrivernet er organisert, og beskrive:
a) plan for varsling
b) handling som umiddelbart skal utføres ved alarm
c) tilgjengelige interne og eksterne ressurser.

Beredskapsplanen skal gjennomgås minimum én gang i året. Ved endringer som påvirker virksomhetens risiko eller beredskapsbehov skal beredskapsplanen oppdateres.

Nødvendige opplysninger i beredskapsplanen skal formidles til kommunen og nød- og beredskapsetatene.

Forskrift om industrivern § 7 Beredskapsplan

På tilsyn sjekker vi at dokumentene er oppdaterte, at de stemmer med de faktiske forholdene og at planen er basert på de uønskede hendelsene som er kartlagt i risikovurderingene.

Stående ordre

En stående ordre bør være så enkel at de som utfører ordren, kan gjøre det uten å måtte slå opp i planverket.

Eksempel 1Eksempel 2
VED BRANNALARMVED ALARM – PERSONSKADE
Møt i industrivernrommetTa på vest
Ta på personlig verneutstyrTa med førstehjelpsveske
Meld deg til fagleder industrivern på radioMeld deg til fagleder industrivern på radio

Tiltakskort: Eksempel for fagleder industrivern og innsatspersonell

 • Tiltakskort ved brann, eksplosjon, personskade o.l. – fagleder industrivern

  Gi tilbakemelding til redningsstab dersom denne er opprettet (situasjonsrapport)

   

  Kommunisere med nødetater dersom virksomheten har nødnett

   

  Fagleder industrivern kontrollerer at tiltakene er iverksatt og tilstrekkelige:

  • Samleplass for evakuerte – egnet sted (vindretning)?
  • Oversikt over evakuerte
  • Avsperringer – indre og ytre med sperrebånd etc
  • Venteplass for ambulanse
  • Venteplass for øvrige hjelpestyrker
  • Helikopterlandingsplass

   

  Opprette innsatsleder KO

   

  Samarbeid med nødetatene når de ankommer. Husk at det er fagleder industrivern som kjenner området og trusselbildet best.

   

  Vurdere rekvirering av ytterligere bistand fra samarbeidende bedrifter eller gjennom innsatsleder politi

 • Tiltakskort ved brann, eksplosjon, personskade o.l. – innsatspersonell

  Gi tilbakemelding til fagleder industrivern når vedkommende møter eller tidligere på radio dersom dette er disponibelt

   

  Sikre området slik at annet personell ikke går inn i forurenset eller andre potensielt farlige områder (hindre nye ulykker)

   

  Nødvendig førstehjelp

   

  Kommunisere med orden og sikring, mottak av nødetater, sperre av området

 • Tiltakskort innsatspersonell dersom fagleder industrivern ikke har møtt

  Dersom fagleder industrivern ikke har møtt:

  • Ledelse
  • Start redningsarbeidet, slukking/førstehjelp
  • Opprett kontakt med fagleder industrivern og iverksett arbeid i henhold til ordre
  • Avsperringer
  • Ytre sperring – vidt område
  • Indre sperring av sentralt område
  • Evakuerte, kontroll på antallet

Nytt fagblad: Sikkerhet og beredskap

Vårt digitale fagblad Sikkerhet og beredskap er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern, beredskap, sikkerhet og samvirke. Her finner du både nyhetssaker, fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Målgruppen for sikkerhetogberedskap.no er industrivernpersoner og andre ansatte i industrivernpliktige virksomheter, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.