Fagleder industrivern

Fagleder industrivern må være kvalifisert til å lede mannskapene under innsats.

Fagleder industrivern må kjenne egen arbeidsplass godt. Hun/han må være godt kjent med bygningsmassen, korridorer, kulverter, rørgater, hva og hvem som befinner seg hvor.

God lokalkunnskap om objektet er avgjørende for å gjøre en god jobb. Eksempelvis kan være å kjenne til raskeste vei for effektiv og livreddende førstehjelp, og raskeste og ikke minst tryggeste angrepsvei ved brannslukking.

Når politiet er på plass overtar de ledelsen på skadestedet, men det betyr ikke at fagleder industrivern er dimittert. Det er fortsatt hun/han som kjenner virksomheten. Politiets innsatsleder er avhengig av kjentmann for å kunne lede arbeidet på skadestedet på en god måte.

Kunnskap om beredskapsplanen

Beredskapsplanverket kan bestå av flere delplaner som for eksempel oversikt over hvem som er med i industrivernet og hvilke funksjoner den enkelte har. Det utarbeides stående ordre og tiltakskort for å håndtere de hendelser som er synliggjort gjennom risikovurderingen.

For å kunne utøve god ledelse er det viktig å ha tenkt igjennom hvordan en hendelse skal håndteres og det å ha øvd i henhold til planen. En fagleder industrivern som kjenner og har øvd på planverket vil stå godt rustet til å løse oppgaven når det gjelder.

§ 10 Kvalifikasjoner

(…) Fagleder industrivern skal ha god kunnskap om virksomheten og beredskapsplanen og ha kvalifikasjoner for å kunne lede egne innsatspersoner og samarbeide med nødetatene. (…)

Forskrift om industrivern § 10 Kvalifikasjoner

Være kvalifisert til å lede egne innsatsmannskaper

Fagleder industrivern som til daglig er teamleder, formann o.l. bør normalt ha de lederegenskaper som er nødvendig, nemlig det å lede egne mannskaper. Forskjellen blir at ved en krise så skal mannskapene ledes i en operativ innsats framfor i den daglige produksjonslinjen.

Er det egentlig stor forskjell? I begge tilfelle handler det om å være tydelig og kunne gi de meldinger/ordre som er nødvendig for at mannskapene utfører det som er ønsket.

Forskning på ledelse viser at personligheten har en sentral rolle hva gjelder god ledelse. Ved en uønsket hendelse må lederen handle raskere enn i dagliglivet. En autoritær ledelse er mest brukt i slike situasjoner.

Det er viktig å være oppmerksom på at autoritær ledelse som bygger på rigide rutiner, stående ordre, og tiltakskort som oppfattes som ordre kan påvirke negativt. Utvikler hendelsesforløpet i krisen seg annerledes enn forutsett, kan kollektivt lederskap være å foretrekke.

Må kunne samarbeide med nødetatene

Samarbeide med nødetatene betyr å ha evnen til å kommunisere med politi, brann og ambulansepersonell. Nødetatene kjenner i de fleste tilfeller lite til din virksomhet og hva som møter dem når de kommer frem.

Fagleder industrivern må kjenne til hva de ønsker ved ankomst. Det kan være en person (fra orden og sikring) i porten som viser dem til riktig sted på området. Nødetatene vil ha en beskrivelse av situasjonen slik at de får lagt en plan for videre innsats. I løpet av innsatsen ønsker de å dra nytte av den kompetansen som fagleder industrivern og andre ved virksomheten har, for at de selv skal få gjort jobben på en god måte.

Eksempel på tiltakskort for fagleder industrivern

 • Tiltakskort ved brann, eksplosjon, personskade o.l. – fagleder industrivern

  Vurdering av farer:

  • Rasfare
  • Eksplosjonsfare
  • Fare for gassutslipp
  • Usikre områder

   

  Gi tilbakemelding til redningsstab dersom denne er opprettet (situasjonsrapport)

   

  Kommunisere med nødetater dersom virksomheten har nødnett

   

  Fagleder industrivern kontrollerer at tiltakene er iverksatt og tilstrekkelige:

  • Samleplass for evakuerte – egnet sted (vindretning)?
  • Oversikt over evakuerte
  • Avsperringer – indre og ytre med sperrebånd etc
  • Venteplass for ambulanse
  • Venteplass for øvrige hjelpestyrker
  • Helikopterlandingsplass

   

  Opprette innsatsleder KO

   

  Samarbeid med nødetatene når de ankommer. Husk at det er fagleder industrivern som kjenner området og trusselbildet best.

   

  Vurdere rekvirering av ytterligere bistand fra samarbeidende bedrifter eller gjennom innsatsleder politi

Nytt fagblad: Sikkerhet og beredskap

Vårt digitale fagblad Sikkerhet og beredskap er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern, beredskap, sikkerhet og samvirke. Her finner du både nyhetssaker, fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Målgruppen for sikkerhetogberedskap.no er industrivernpersoner og andre ansatte i industrivernpliktige virksomheter, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.