25 arbeidsskadedødsfall i fjor

Nyheter 31. januar 2017 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016.

Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970 er dette det laveste antallet så langt. En «gladnyhet» er også at fjoråret var et år uten arbeidsskadedødsfall for industrien.

– Vi er svært fornøyde med reduksjonen i antall dødsfall i arbeidslivet, sier Knut Oscar Gilje, direktør i NSO:

– At 2016 ble et år uten dødsfall i industrivirksomheter, vel og merke slik de er definert i Arbeidstilsynets statistikk, er åpenbart veldig bra, og det viser at vi har en svært oppegående industri både når det gjelder skadeforebygging og håndtering av hendelser.

Nedgang

I perioden fra 2012 til 2016 er det i snitt registrert 37 arbeidsskadedødsfall per år.

– Jeg er glad for å se at det er en nedgang for tredje år på rad. Samtidig er det uakseptabelt at 25 mennesker mistet livet på jobb i fjor. Alvorlige arbeidsulykker gir store konsekvenser både for de som blir skadet, deres familier, for virksomhetene som er involvert og for samfunnet. Ulykker kan og skal forebygges, og det krever at man jobber med sikkerhet på alle nivå hver eneste dag, sier fungerende direktør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

Lekve poengterer at det er for tidlig å si om nedgangen er en trend eller om det skyldes tilfeldige svingninger.

Mangelfull opplæring

Gjennomgående funn når Arbeidstilsynet analyserer dødsulykker, er at det ofte ikke har vært satt inn gode nok tiltak for å ivareta sikkerheten. Ofte er det ikke gjort risikovurderinger, risikovurderingene har vært mangelfulle, eller så viser det seg at den som omkom, hadde ikke fått god nok opplæring.

– De fleste ulykkene i arbeidslivet kunne vært unngått, og det er ofte enkle grep som skal til. Derfor er det viktig at alle aktører i arbeidslivet fortsetter å holde trykket oppe i det forebyggende arbeidet slik at nedgangen fortsetter og flere liv blir spart, sier Lekve.

– Industrivernet bidrar med viktig innsats som reduserer konsekvensen av ulykker, understreker Gilje i NSO.

– Vi ser at det fortsatt er mange hendelser og vet at effektiv beredskap er med å redde liv. Innsatspersonell fra industrivernet er trent i å iverksette riktige og livreddende førstehjelpstiltak umiddelbart etter hendelsen, sier Gilje.

Bygg og anlegg

I 2016 mistet åtte arbeidstakere livet i bygg og anlegg, som er den næringen med flest arbeidsskadedødsfall dette året.

Fire arbeidstakere mistet livet på jobb innenfor transport, og fire i landbruk i 2016. Dette er vesentlig færre enn i treårsperioden før, da begge disse næringene i snitt hadde åtte arbeidsskadedødsfall per år. Tre av de fire omkomne i landbruk i 2016 omkom i leirraset i Sørum i november. Dette var den eneste arbeidsulykken i 2016 som krevde flere menneskeliv.

Det er også nedgang i industri, som i 2016 opplevde et år uten arbeidsskadedødsfall.

Utenlandske arbeidstakere

Andelen utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb, fortsetter å øke. Ti av de 25 som døde på jobb i landbasert arbeidsliv i 2016, var utenlandske arbeidstakere, det vil si 40 prosent av alle landbaserte arbeidsskadedødsfall. Dette er færre i antall enn i 2015. Da omkom 11 utenlandske arbeidstakere. Men prosentandelen av det totale antall arbeidsskadedødsfall er høyere. Andelen var 33 prosent i 2015. I perioden 2011-2015 hadde 22 prosent av de omkomne utenlandsk statsborgerskap.

– Arbeidsgivere i risikoutsatte bransjer og arbeidsgivere til utenlandske arbeidstakere har et særskilt ansvar for å ivareta sikkerheten til arbeidstakerne sine. Utenlandske arbeidstakere settes ofte til de mest risikofylte jobbene. Risikofylte jobber, språkproblemer, dårlig opplæring og mangel på verneutstyr er en farlig kombinasjon. Dette kan få store og alvorlige følger, både for dem selv og andre, sier Lekve.

Arbeidstilsynet skal i 2017 igangsette et arbeid for å få enda mer kunnskap om risiko for utenlandske arbeidstakere.

Jobber for videre forebygging

– Mange bedrifter jobber godt og seriøst med å ivareta sikkerheten til sine ansatte. Men dessverre ser vi altfor ofte at altfor mange ikke har det mest elementære på plass når det gjelder ulykkesforebygging. Det kreves fortsatt betydelig innsats for å få ulykkestallene videre nedover, sier Lekve.

Seks viktige råd for å forebygge ulykker:

  • Arbeidsgiver må gi god opplæring og sikre at den som skal gjøre jobben, er kjent med risikoforholdene han kan komme borti.
  • Operative ledere må være til stede og sørge for å risikovurdere, koordinere og sørge for skikkelige sikkerhetstiltak.
  • Arbeidsgiver må følge opp at arbeidet foregår sikkert og som planlagt og ha kontroll på at farer som oppstår, blir håndtert.
  • Organisering og ansvarsforhold må være klare og kommunikasjonen mellom aktørene om farer må være god.
  • Arbeidsgiver må planlegge og sørge for at arbeidstakere har riktig utstyr til rett tid.
  • Noen arbeidstakere er mer risikoutsatt enn andre. Dette gjelder særlig utenlandske, unge og arbeidstakere som er ny på arbeidsplassen. Det er særskilt viktig at arbeidsgiver iverksetter forebyggende tiltak rettet mot dem som er mest utsatt.