Nytt om storulykkevirksomheter

Nyheter 4. mai 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Storulykkeforskriften (SUF) krever at virksomhetene skal ha et styringssystem som ivaretar dette gjennom gode strukturer, rutiner og prosedyrer for sitt arbeid.

Storulykkeforskriften (SUF) krever at virksomhetene skal ha et styringssystem som ivaretar dette gjennom gode strukturer, rutiner og prosedyrer for sitt arbeid, blant annet innenfor områdene opplæring, risikostyring, driftskontroll, styring av endringer og beredskap.

Det er per dags dato 90 industrivernpliktige virksomheter som faller innunder SUF.

Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet, (Ptil) forvalter SUF. Myndighetene fordeler tilsynene med virksomhetene mellom seg og ved noen anledninger gjennomføres felles tilsyn. De fem tilsynsmyndighetene gjennomfører hvert år tilsyn med hvordan norske virksomheter underlagt storulykkeforskriften arbeider systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker.

Tilsynet i 2018

I årets tilsyn med storulykkevirksomhetene sjekker de fem tilsynsmyndighetene ut hvordan virksomhetene følger opp storulykkeforskriftens krav vedrørende:

 • Informasjon til allmennheten
 • Beredskap

I tillegg til vil også de enkelte tilsynsmyndighetene følge opp:

 • Relevante krav i eget fagregelverk
 • Hvordan virksomhetene har fulgt opp forrige storulykketilsyn.

Resultater fra tilsynet i 2017

Obligatorisk tema for tilsynet i 2017 var vedlikehold, og som alltid oppfølging av virksomhetens tiltak etter forrige storulykketilsyn.

De samlede tilsynsresultatene viser følgende:

 • Gjennomsnittlig antall funn i tilsynene i 2017 er noe lavere enn i 2016.
 • For første gang i storulykketilsynet ser vi at det gjennomsnittlige antallet funn er det samme for både melde- og sikkerhetsrapportpliktige virksomheter. Tidligere har det vært dårligere resultater hos de meldepliktige virksomhetene, men vi har sett en gradvis forbedring de siste årene. Disse resultatene kan indikere at gjentatte tilsyn fører til langsiktige forbedringer.
 • For det obligatoriske temaet, vedlikehold, var det som forventet en kraftig økning av antallet avvik og anmerkninger.

Nye publikasjoner fra EUs storulykkebyrå

EUs storulykkebyrå MAHB har i vår publisert en rekke nye dokumenter som finnes her.

Vi vil i denne sammenheng særskilt nevne «Good Practice report – Explosives and Pyrotechnic Sites», som er en kortrapport etter en Mutual Joint Visit for EU og EØS-land som ble arrangert hos DSB i november 2016.

Sevesokonferansen 2018

Sevesokonferansen som arrangeres annethvert år, vil finne sted i Tønsberg 20. september 2018. Vi er i ferd med å konkludere programmet, og invitasjon vil bli sendt ut og lagt på nettsidene våre i andre halvdel av juni.

Hovedtemaer vil være:

 • Retningslinjer for kvantitative risikoanalyser
 • Strategi for forebygging av storulykke
 • Sikkerhet ved eierskifte i kjemisk industri
 • Informasjon fra storulykkemyndighetene og læring fra hendelser

Du kan lese mer om storulykkevirksomheter og Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften her:

Spørsmål kan rettes til:

 • Arbeidstilsynet: 815 48 222 (kontaktperson: Kristin Log Indbjo)
 • DSB: 33 41 25 00 (kontaktperson: Ragnhild Gjøstein Larsen)
 • Miljødirektoratet: 73 58 05 00 (kontaktperson: Kari Kjønigsen)
 • NSO: 901 00 333 (kontaktperson: Bjørn Egil Jacobsen)
 • Ptil: 51 87 32 00 (kontaktperson: Arne Johan Thorsen)