– Hver tredje virksomhet har mangler i sin internkontroll

Nyheter, Nytt fra NSO 30. mai 2018 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Resultatene fra årets tilsynsaksjon er klare.

HMS-myndighetene gjennomførte i april 2018 en landsomfattende tilsynsaksjon med 400 virksomheters internkontroll. Alle tilsynene ble gjennomført av to eller tre myndigheter sammen. Tilsynsaksjonen hadde da også som et mål at inspektører i forskjellige myndigheter skal bli mer enhetlige i sine tilsyn, blant annet med internkontrollforskriften.

Risiko og interne rutiner

Sjekkpunkter på tilsynene var internkontrollforskriftens §5, punktene 6 og 7.

Virksomhetene ble stilt tre spørsmål om risiko:

 • Har dere kartlagt?
 • Har dere vurdert?
 • Har dere tiltak mot uønskede hendelser?

Videre ble de utspurt om hvilke interne rutiner de har for selv å avdekke feil og mangler innen HMS. Alt skulle dokumenteres, hvis ikke ble det anført avvik.

Slik ble resultatet innenfor risikovurdering:

 • Har virksomheten kartlagt farer og problemer? – Ja 66 prosent, Nei 34 prosent
 • Har virksomheten vurdert risiko på bakgrunn av kartleggingen? – Ja 65 prosent, Nei 35 prosent
 • Har virksomheten utarbeidet planer og tiltak for å redusere risiko? – Ja 66 prosent, Nei 34 prosent

Hver fjerde virksomhet hadde mangelfulle rutiner for selv å kunne avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av HMS-krav.

Små virksomheter hadde oftere mangler enn større virksomheter.

Virksomhetene positive

NSO deltok på 47 av de 400 tilsynene, og var ansvarlig inspektør i 22 virksomheter med industrivern. To av de 22 hadde betydelige mangler, mens 20 hadde «null hull». Dette er klart bedre enn gjennomsnittet.

De 400 virksomhetene ble i mai invitert til å evaluere tilsynet i en anonymisert undersøkelse. Halvparten besvarte denne, også med egne kommentarer:

 • 92 prosent sa de var svært eller ganske positive til samtidig tilsyn fra flere myndigheter.
 • 73 prosent svarte at tilsynet bidro til økt innsikt i regelverket.
 • 87 prosent mente at tilsynet var en nyttig erfarings- og kunnskapsutveksling.

HMS-myndighetene har gjennomført felles tilsynsaksjoner med ulike tema siden 2008. Det vil bli utarbeidet en rapport etter 2018-prosjektet.

Disse tilsynsmyndighetene var med på tilsynsaksjonen 2018:

 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Miljødirektoratet
 • Statens strålevern

«Null hull» for Askøy-virksomhet

GLAD FOR TILSYN: Industrivernleder og HSEQ Engineer ved Karsten Moholt AS, Bjarte K. Eide, var fornøyd med tilsynet.

Karsten Moholt AS på Storebotn utenfor Bergen, var en av de 400 som fikk samtidig tilsyn fra HMS-mydighetene. NSO og Askøy brann og redning hadde meldt sin ankomst den 26. april, og Bjarte K. Eide, HSEQ Engineer og industrivernleder, tok imot:

– Det var vår etterlevelse av internkontrollforskriften som skulle sjekkes, forteller Eide.

– De to myndighetene fikk innsikt i arbeidet vårt med å avdekke farer og problemer, og hvordan vi risikovurderer. Avvikssystemet vårt ble også satt under lupen – ganske inngående, må jeg si. Myndighetene fant ingen brudd på kravene i forskriften. Men vi snappet opp ideer til forbedringer som vi kommer til å gjøre oss nytte av.

Eide peker videre på at det var interessant å se at to forskjellige myndigheter kan samarbeide så godt.

– Det motiverer oss både i det forebyggende arbeidet og beredskapsplanleggingen. Vi vil jobbe kontinuerlig for å bli bedre, og det var jo det tilsynet handlet om.