Endringer i forskrift om industrivern på høring

Nytt fra NSO 1. november 2018 Skrevet av Elizabeth Kvie Lundevall

Flere virksomheter må regne med å etablere industrivern. Dette gjelder innen verksted, godshåndtering og gjenvinning av avfall.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sendte 31. oktober forslag til endringer i forskrift om industrivern på høring. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. 

Hovedårsaken til de foreslåtte endringene er å fange opp virksomheter som driver aktiviteter med potensiale for uønskede hendelser med alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Gjenvinningsanlegg er allerede omfattet av forskriften, men flere av disse er registrert som transportører av avfall og faller utenfor kravet om industrivern. Endringen fører til at også disse nå, i likhet med andre gjenvinningsanlegg, blir omfattet gjennom Næringskode 38 – Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall. For å tydeliggjøre at det er håndteringen av avfallet på gjenvinningsanleggene som nå skal fanges opp er det lagt til følgende tillegg; «dersom det foregår sortering eller bearbeiding av avfallet».

– Forslaget innebærer at bedrifter som håndterer avfall på gjenvinningsanlegg med 20 sysselsatte eller flere må omfattes av industrivernet. Selve transporten blir ikke pålagt industrivern, men anleggene. Det har vært flere branner og personskader i disse virksomhetene de siste årene, sier Inger Hanne Bye, juridisk fagsjef i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

Skal ivarete de sysselsatte

Virksomheter som kommer inn under Næringskode 52.10 – Lagring, er i dag omfattet av forskrift om industrivern, men i endringsforslaget er flere næringskoder som i praksis driver samme type håndtering av gods, som for eksempel engrosfirma og spedisjonsfirma, foreslått omfattet.

Bilverksteder er i dag omfattet av plikten til å etablere industrivern. Nå foreslås det at virksomheter som har eget verksted knyttet til utleie av bygg- og anleggsmaskiner skal ha industrivern.

– Hensikten med endringene er at virksomhetene skal være forberedt på hendelser for å ivareta de sysselsatte på best mulig måte, understeker Bye.

Grensen for krav om industrivern foreslås endret fra 40 til 50 sysselsatte for de virksomhetene som driver med varig tilrettelagt arbeid og arbeidstrening.
Andre forslag til endring er at innsatsleder skal hete fagleder industrivern, som er i tråd med Håndbok for redningstjenesten som ble utgitt tidligere i år.

Forslaget til ny forskrift er nå på høring. Høringsfristen er satt til 4. februar 2019. Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

Dette er høringsinstansene:

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Regelrådet
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Fylkesmannsembetets arbeidsutvalg
 • Miljødirektoratet
 • Kystverket
 • Petroleumstilsynet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Akademikerne
 • Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
 • Kommunenes sentralforbund
 • KS bedrift
 • Landsorganisasjonen
 • Norsk Industri
 • Virke
 • Spekter
 • Avfall Norge
 • Norsk Brannbefals landsforbund
 • Norsk Brannvernforening
 • Norsk olje og gass
 • Drivkraft Norge
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund