Ny veileder skal forhindre at farlig stoff kommer på avveie

Nyheter 3. desember 2020 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Formålet med veilederen er at virksomhetene skal bli i bedre stand til å hindre at farlig stoff misbrukes til kriminelle handlinger.

I Norge håndterer over 10 000 små og store virksomheter ulike farlige stoffer. I tillegg kommer virksomheter som håndterer det som gjerne kalles utgangsstoffer for eksplosiver, det vil si kjemikalier som kan brukes til å lage ulovlige eksplosiver.

Stoffer som kan brukes til å lage bomber, giftige stoffer og eksplosiver, er alle eksempler på farlige stoffer vi må ha kontroll på. Derfor har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fått laget en veileder til virksomheter og bransjer som håndterer denne type stoffer.

– Hensikten med denne veilederen er å hjelpe virksomhetene med å lage gode risikovurderinger. Dette er viktig for å hindre at farlige stoffer havner i urette hender og, i ytterste konsekvens, brukes til alvorlige kriminelle handlinger, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

DSB anbefaler virksomheter å benytte veiledningen i sitt arbeid med risikovurdering av uønskede villede handlinger knyttet til farlig stoff. Intensjonen er at veiledningen skal være et godt hjelpemiddel for alle virksomheter som håndterer farlig stoff, uavhengig av mengde og type farlig stoff, for å oppfylle krav til å utarbeide slik risikovurdering. DSB har identifisert et behov for en slik veiledning gjennom erfaringer fra tilsyn og henvendelser.

Veilederen er laget av Norconsult, på oppdrag fra DSB.