Verdien av øvelsen ligger i målene

Øvelser 30. juni 2021 Skrevet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

En god øvelse fordrer gode mål. Hva er hensikten med øvelsen? Hva ønsker vi å oppnå? Hvordan kan vi vite at målene ble oppnådd?

Forskrift om industrivern krever at virksomhetene har oversikt over deltakelse og eventuelle forbedringspunkter på øvelsesevalueringen.

Dersom du ikke identifiserer forbedringspunkter etter endt øvelse, har du mest sannsynlig ikke gode nok mål i utgangspunktet. Øvelsens mål danner grunnlaget for god evaluering og derfor bør de være målbare.

Evalueringen bør ha utgangspunkt i øvelsens hovedmål. Ved å ha gode forbedringspunkter fra gjennomførte øvelser, skaper man et enklere grunnlag for å finne tema og mål i neste øvelse.

Hvorfor før hvordan

En feil man ofte gjør ved planlegging av øvelser, er å planlegge scenario før man har utarbeidet mål med øvelsen. Målene skal styre innholdet i øvelsen og evalueringen i etterkant. Hvis innsatspersonellet knotet mye med sambandet under forrige øvelse, og dette tok mye tid, vil det kanskje være hensiktsmessig at neste øvelse har som hovedmål å gjøre innsatspersonellet trygge på bruk av sambandet.

For å måle om øvelsen nådde dette hovedmålet, vil det være nyttig med delmål som sier noe om kriteriene for hva som skal til for at målet blir nådd. Disse delmålene kan være indikatorer som er målbare, eller som gir en beskrivelse av hva innsatspersonellet må levere for å sikre at målet blir nådd. Et slikt delmål kan være at innsatspersonellet skal vite hvilken kanal som er riktig å koble seg på.

Et annet konkret delmål kan være at innsatspersonellet skal være tilgjengelig på riktig kanal innen forventet responstid på 3 minutter. For at disse delmålene skal være realistiske må man sørge for at alle faktisk vet hvordan man bytter kanal og kan det helt elementære i forkant. Kanskje bør øvelsen starte med en gjennomgang av dette.

Virkemidler for god måloppnåelse

Målene bør være godt kjent for deltakerne før gjennomføring av øvelsen. Tydelige mål bidrar til at øvelsen ledes i riktig retning. Er hensikten med øvelsen at innsatspersonellet skal bli bedre på sambandsbruk, vil det ikke være lurt å legge inn elementer med førstehjelp eller annet utstyrsbruk i samme øvelse. Det vil være større nytte av å konkretisere målene først, slik at øvelsen blir konkret og bidrar til å nå hovedmålet. Da vil man også erfare at evalueringen blir mer matnyttig.

Evalueringen etter øvelsen

Som nevnt kreves det gode mål for å identifisere forbedringspunkter. For industrivernpliktige virksomheter kreves det opplysninger om hvem som deltok på øvelsen og eventuelle forbedringstiltak i evalueringen i etterkant av øvelsen. Ved evaluering av øvelsen bør hovedmålet «innsatspersonellet skal bli trygge på bruk av samband» være i fokus når erfaringer og tanker blir delt av den enkelte.

Kanskje valgte dere å gjennomføre øvelsen tre ganger, hvor innsatspersonellet på første forsøk koblet seg på feil kanal, eller flere brukte over tre minutter på å være tilgjengelig over radio, men på tredje forsøk nådde de delmålene.

Kanskje dukket det opp flere svakheter under øvelsen, som at innsatspersonellet ikke var komfortable med å snakke på radio, eller at noen av radioene ikke var ladet. Kan du tenke deg noen fremtidige øvelsesmål til neste øvelse ut ifra disse svakhetene?

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 2 2021.