Standardisering skal gi bedre førstehjelpsopplæring i arbeidslivet

Fagstoff, Nyheter 9. mars 2023 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

På oppdrag for Helsedirektoratet har Standard Norge standardisert hva ansatte bør kunne etter å ha fått førstehjelpsopplæring.

– Førstehjelpskunnskap og -ferdigheter er ferskvare og må repeteres og øves. Bedre opplæring i førstehjelp i arbeidslivet vil kunne bidra til å redde flere liv og redusere antall og omfang av skader. Førstehjelp er en del av befolkningens helsekompetanse og vår felles helseberedskap fremover, sier avdelingsdirektør for akuttmedisin, beredskap og samfunnssikkerhet i Helsedirektoratet, Steinar Olsen.

Lovverket krever at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte skal ha tilstrekkelige kunnskaper om førstehjelp, ut fra de risikofaktorene som foreligger på arbeidsplassen. Spesifikasjonen for standardisert førstehjelp i arbeidslivet og de tilhørende bransjevise veilederne supplerer lovverket.

– Førstehjelp kan redde liv, og god opplæring er viktig. Ved å følge spesifikasjonen for standardisert førstehjelpsopplæring med tilhørende bransjespesifikke veiledere kan arbeidsgivere være trygge på at de ansatte får god opplæring i førstehjelp, sier Olsen.

Bredt samarbeid

Spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet er utarbeidet av en komité satt sammen av medlemmer fra industri, næringsliv, myndigheter, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Arbeidet ble ledet av Standard Norge.

– Vi er stolte av å bidra til tryggere arbeidsplasser gjennom dette oppdraget. Spesifikasjonene supplerer lovverket og bidrar til bedre førstehjelpskunnskap i arbeidslivet, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Bransjevise veiledere

Norsk Spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet definerer hva som er som grunnleggende førstehjelpskompetanse i arbeidslivet uavhengig av bransje.

I tillegg er det utviklet egne bransjevise veiledere for bygg og anlegg, transportbransjen, industrien, landbruket og for havbruksnæringen. Målet med de bransjevise veilederne er å sikre minimumskompetanse. Det er flere næringer og sektorer som har høyere krav til opplæring i førstehjelp gjennom lov og forskrift.

Risiko for skader varierer fra bransje til bransje, og skadetypene varierer. Det må arbeidsgiver og kurstilbydere ta hensyn til når de planlegger førstehjelpsopplæring. Veilederne gir informasjon om hvilke skader som er vanligst i de ulike bransjene, og gjør det dermed enklere for arbeidsgivere å tilpasse opplæringen.

Alle dokumentene kan lastes ned gratis fra Standard Norges nettside, standard.no/foerstehjelp

Bransjevise veiledere

– Bruk standarden sammen med de uønskede hendelsene

NSO har vært deltaker i arbeidsgruppen som har jobbet med spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring. Rådgiver i NSO Lars Tveiten har i tillegg vært involvert i arbeidet med å utforme de bransjevise veilederne for bygg og anlegg, industri og transportbransjen.

– Arbeidsgruppene for de ulike bransjespesifikasjonene har bestått av fagpersoner som jobber svært tett opp mot bransjene. Det betyr at de kjenner godt til risikoene og utfordringen som disse står overfor og at disse risikoene er tatt med i arbeidet med veilederne, sier Tveiten.

Innsatspersonenes kvalifikasjoner

Han mener veilederne er et godt verktøy for spesielt industrivernledere som er ansvarlige for at innsatspersonene har tilstrekkelige kvalifikasjoner.

– Industrivern bør bruke veilederne opp mot § 10 i forskrift om industrivern som går på kvalifikasjoner. Her står det at innsatspersoner skal ha kvalifikasjoner for å håndtere virksomhetens uønskede hendelser, som i mange i tilfeller vil være førstehjelpshendelser, sier Tveiten.

Han oppfordrer til å bruke spesifikasjonen og veilederne når industrivernet skal bestille kurs og opplæring.

Skreddersydd opplæring

– Det å bruke virksomhetens dimensjonerende uønskede hendelser som den viktigste faktoren i kombinasjon med førstehjelps-spesifikasjonene vil kunne gjøre dere til bedre kursbestillere. På den måten kan dere enklere få skreddersydd opplæring slik at dere sparer både tid og penger ved at dere får øvd på det som faktisk kan skje hos dere, sier Tveiten, og legger til at flere av veilederne kan være relevante for den enkelte virksomhet.

– For lager og godsterminaler vil veilederen innen industri og transport være aktuell. I tillegg kan veilederen innen bygg og anlegg være aktuell dersom dere skal endre bygningsmassen. Selv om veilederne er laget med utgangspunkt i andre bransjer, er det fullt mulig å velge ut elementer fra alle de ulike veilederne når dere skal ha best mulig tilpasset opplæring, sier Tveiten.

Rådgiver i NSO Lars Tveiten. Foto: Karoline K. Åbyholm/NSO

Nasjonal dugnad: Sammen redder vi liv

Standardisering for førstehjelp i arbeidslivet er en satsing innenfor den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv.

Et av målene for dugnaden er en kompetent og beredt befolkning. Arbeidet med å standardisere innholdet i førstehjelpsopplæring i arbeidslivet er et viktig tiltak, og treffer en stor del av den voksne befolkningen som er i arbeidslivet.

Disse har deltatt i arbeidet:

 • Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening
 • Fagrådet sammen redder vi liv (v/ Helsedirektoratet og Fagrådet for akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest)
 • Helsedirektoratet
 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin
 • Nasjonal Kompetansetjeneste for traumatologi
 • Norsk arbeidsmedisinsk forening
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Førstehjelpsråd
 • Norsk Resuscitasjonsråd
 • Norges Røde Kors
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Skanska Norge AS
 • Veidekke ASA
 • Norges Lastebileier Forbund
 • NHO Transport, NHO Logistikk og Transport
 • Dynea AS
 • Elkem AS
 • Glencore Nikkelverk AS
 • Skogbrukets HMS-utvalg
 • HMS-utvalget for havbruk i Sjømat Norge