Miljø- og kjemikalievern

Beredskapspersonellet i industrien må ha kunnskap om virksomhetens farlige stoffer og kjemikalier og hvordan de skal håndtere aktuelle hendelser.

Her finner du relevant informasjon om forsterkningen miljø- og kjemikalievern. Litt om hvordan du kan organisere og tilpasse industrivernet for å tilfredsstille kravet i forskrift om industrivern § 15 bokstav c.

Formålet er å kunne håndtere kjemikalieutslipp forsvarlig og effektivt samt bidra til rask normalisering.

Miljø- og kjemikalievern

 • Kvalifikasjoner

  Kjenne til virksomhetens dimensjonerende hendelser, beredskapsplanverk og industrivernets organisering. Ha nødvendig kunnskap (sikkerhetsdatablader) om virksomhetens aktuelle farlige stoffer og kjenne til de konsekvenser uønskede hendelser kan føre til. Kunne observere og bedømme en uønsket hendelse med kjemikalier og ha forståelse for særskilte farer ved innsats og i tillegg kunne kommunisere dette til nød- og beredskapsetatene.

 • Organisering

  Industrivernets innsatspersonell bør inneha nødvendig kvalifikasjoner som tilfredsstiller kravet til denne forsterkningen. Det kan være nødvendig med ekstra innsatspersonell med spesialkompetanse innen håndtering av hendelser med farlige kjemikalier.

   

  Dersom det organiseres med ekstra personell er det viktig at det tas hensyn til dette i beredskapsplanverket slik at det fremgår klart i varslingsplaner, stående ordre og tiltakskort.

 • Eksempel på utstyr

  Tilpasset personlig verneutstyr med eventuelt åndedrettsvern og samband.

   

  Utstyr som sikrer forsvarlig og effektiv innsats. Kjemikaliebestandig overtrekksutstyr, ansiktsskjerm/briller, hansker, støvler, filtermaske og eventuelt saneringsutstyr. Absorbenter, annet utstyr for å samle eller begrense utslippets omfang eller på annen måte nøytralisere. I tillegg kan det være aktuelt med EX-sikre radioer, gassmåling, eksplosivmeter, gnistsikkert verktøy og tetteutstyr. Det er spesielle krav til bruk av filtermaske som åndedrettsvern. De som benytter dette må ha særlig kompetanse.

 • Samarbeid med nødetatene

  Industrivernet bør forberede informasjon om aktuelle farlige stoffers virkning som kan formidles til ambulansepersonellet ved personskade. Sikkerhetsdatablad bør være en del av denne informasjonen. For virksomheter der farlige kjemikalier kan være en trussel mot innsatspersonell ved brann eller lekkasje, forventes det at industrivernet informere brannvesen og eventuelt politi. Informasjon om potensiale og mulig utvikling må raskt kunne formidles i en akutt situasjon.

   

  For virksomheter som kommer inn under storulykkeforskriften skal denne informasjonen sendes nødetatene i forkant og oppdateres ved behov.

 • Kurs og opplæring

  Kurs- og opplæringssentre gjennomfører kurs i håndtering av kjemikalier. Ofte er dette kurs som inneholder kjemikaliedykking og det er ikke aktuelt for virksomheter med kun forsterkning i miljø- og kjemikalievern. Det oppfordres til å gå i dialog med kurssenteret eller bedriftshelsetjenesten for å få et best mulig tilpasset opplegg.

   

  I tillegg vil det normalt være behov for bedriftsintern opplæring. Dette kan være effektivt da det forutsettes at virksomheten har god kunnskap om sine kjemikalier. Brannvesenet er også en viktig leverandør av tilpasset kompetanse og bidragsyter for forsvarlig og effektiv innsats. Datasikkerhetsblad inneholder nyttig informasjon og gir klare føringer for håndtering av kjemikaliet. Gå gjerne i dialog med produsenten av kjemikaliet for innhenting av kunnskap og informasjon.

 • Forsterkning i miljø- og kjemikalievern

  Forsterkningen miljø- og kjemikalievern innebærer at innsatspersonene skal kunne håndtere hendelser med kjemikalier. Dette gjelder de tilfellene der det er nødvendig med f.eks. overtrekksdress i tillegg til enkelt verneutstyr som hansker, støvler, briller og lignende. I tillegg kan det være behov for utstyr for håndtering av lekkasjer, eventuelt inkludert tetting og oppsamling.

   

  Åndedrettsvern må også vurderes.

Nytt fagblad: Sikkerhet og beredskap

Vårt digitale fagblad Sikkerhet og beredskap er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern, beredskap, sikkerhet og samvirke. Her finner du både nyhetssaker, fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Målgruppen for sikkerhetogberedskap.no er industrivernpersoner og andre ansatte i industrivernpliktige virksomheter, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.