Risikovurdering

Industrivern er tilpasset egenbeskyttelse, basert på risikovurderinger

NSO ønsker at industrivernet skal være tilpasset virksomhetens behov for egenbeskyttelse. Svaret på spørsmålet «hva kan skje hos dere?» er grunnleggende for hva industrivernet skal kunne håndtere. Oversikten over uønskede hendelser skal gjennomgås minimum én gang i året og oppdateres ved endringer som har betydning for organisering og dimensjonering av industrivernet.

Kravene til industrivern tar altså utgangspunkt i virksomhetens risikovurderinger. Dette er de risikovurderingene som kreves i internkontrollforskriften, nevnt over:

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (…)

Internkontrollforskriften § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon

NSO stiller ingen formkrav til hvordan farer og problemer skal kartlegges, eller hvordan risikovurderingene skal gjennomføres. Det er åpenbart store forskjeller på hva som kreves av en risikovurdering på et snekkerverksted og hva som kreves på et stort prosessanlegg. Det er også flere virksomheter som har krav fra sine eiere om spesielle metoder eller standarder på dette området. Risikofaget er i stadig utvikling, og NSO ser det er vanskelig å anbefale en metode fremfor en annen. I lenken under har vi henvist til den metoden Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) bruker (se særlig kapitel 3 «Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse – trinn for trinn»), men vi understreker at dette heller ikke er en «fasit».