Røykdykking

For en tilfredsstillende og forsvarlig kompetanse for røyk- og kjemikaliedykkere i industrivernet.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) har i samarbeid med Norsk brannvernforening oppgradert ordningen som fører frem til NSOs sertifikat for røyk- og kjemikaliedykkere i industrivernet. Ordningen ble etablert for 25 år siden og ble i slutten av 2018 oppdatert for å møte krav til blant annet systematisk gjennomføring.

Sertifikatordningen er ikke et krav hjemlet i regelverket, men et tilbud om opplæring og øvelser for en tilfredsstillende og forsvarlig kompetanse for røyk- og kjemikaliedykkere i industrivernet. NSO er faglig ansvarlig og eier av røyk- og kjemikaliedykkersertifikatet, men har valgt Norsk brannvernforening som samarbeidspartner. Norsk brannvernforening er sekretariat og administrer ordningen.

Påmelding skjer gjennom Norsk brannvernforening på mail: nso@brannvernforeningen.no

Deltakeren må kvalifisere seg gjennom:

 • Gjort seg kjent med veiledningen om røyk- og kjemikaliedykking i industrivernet med påfølgende teoritest
 • Kan dokumentere tilfredsstillende helse
 • Gjør seg kjent med kravet om psykisk egnethet og behov for klaustrofobitest.

Deltakeren får tilgang til Veiledning for røyk- og kjemikaliedykking i industrivernet.

Du kan laste ned veilederen ved å trykke bildet under

Etter å ha lest nøye gjennom heftet skal det gjennomføres en test som må bestås før man kan gå videre til modul to. Testen tas elektronisk. Kandidaten skal gjennomføre fysiske og psykiske tester i tillegg til teoriprøven før praktisk del. Dette er et tre dagers kurs, alternativt to dager i tilfeller der deltageren kan dokumentere tidligere opplæring i bruk av åndedrettsbeskyttelse og pressluftutstyr. Virksomheten og deltaker velger et øvelsessenter som samarbeidspartner for modul 2. Med godkjent resultat fra modul 2 gjennomføres øvelsene i modul 3. Den tredje og siste modulen er minimum seks øvelser over ett år. Det er viktig at flere av øvelsene, minst tre, gjennomføres i virksomheten. Det gjelder å kjenne egen bedrift, og det er viktig at virksomheten og kjemikaliedykkeren gjennom denne modulen beviser at de på en forsvarlig måte kan ivareta kjemikaliedykkertjenesten.

Oppsummert ser de tre modulene før sertifisering ut slik:

 • Modul 1 er en teoretisk test basert på veiledningen Om røyk- og kjemikaliedykking i Industrivernet utarbeidet av NSO.
 • Modul 2 er en praktisk del som tilbys blant annet av en del kommunale brannvesen og flere kurs- og øvelsessentre.
 • Modul 3 er å gjennomføre og dokumentere et sett øvelser i løpet av det første året etter modul 2.

Spørsmål om ordningen kan rettes til:

Dokumentasjon på gjennomføringen sendes til Norsk brannvernforening for utstedelse av sertifikatet. Sertifikatet er gyldig så lenge kjemikaliedykker er operativ i industrivernet og gjennomført tilfredsstillende øvelser.

Røykdykker som kjentperson

Røykdykker som kjentperson for brannvesenet anses ikke som forsterkningen røykdykking etter forskriften om industrivern. Røykdykkerne fra brannvesenet utfører den aktive innsatsen, mens kjentpersonen informerer om og viser vei i det aktuelle området. En slik ordning krever særlige hensyn til utøvers sikkerhet. Det er viktig at organiseringen og beredskapsplanen tar hensyn til at denne røykdykkeren ikke under noen omstendigheter går i innsats alene inne i objekter for å redde liv eller slukke.

Røykdykker som kjentperson må ha tilsvarende kvalifikasjoner, personlig verneutstyr og øvelser som røykdykkere i et røykdykkerlag. Det er en forutsetning at røykdykkeren øver regelmessig sammen med brannvesenet.

Ordningen vil bidra til et sterkt og godt samarbeid med brannvesenet. Virksomheten er tjent med å ha personell som innehar kompetansen og som kan bistå brannvesenet ved hendelser der det er aktuelt med lokalkunnskap og veiledning.

Kjentpersonen må ha nødvendig lokalkunnskap og kunne vurdere om de definerte arbeidsoppgavene kan utføres eller ikke i forskjellige situasjoner. Kunne bidra i vurderingene om målet med innsatsen er oppnåelig. Tilstrekkelig lokalkunnskap kan være kjennskap til:

 • bygg- og anleggenes konstruksjon, struktur og brannbelastning  
 • særlige farlige forhold som strømføring, eksplosjonsfare m.m.
 • deteksjon og slukkeanlegg
 • rømningsveier og evakueringsrutiner
 • endringer som har betydning for innsatsen

Listen er ikke uttømmende.