Røykdykking

For en tilfredsstillende og forsvarlig kompetanse for røykdykkere i industrivernet.

Forsterkning i røykdykking

Røykdykking etableres for innsats i tett brannrøyk, vanligvis innendørs, for å redde liv eller der det kan bidra til å hindre at en hendelse får store konsekvenser for virksomheten eller omgivelsene. Et røykdykkerlag skal bestå av minst tre personer.

For denne forsterkningen er det viktig at bemanning, kvalifikasjoner og utstyr følger kravene som er gitt av Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Røykdykker som kjentperson

Røykdykker som kjentperson for brannvesenet anses ikke som forsterkningen røykdykking etter forskriften om industrivern. Røykdykkerne fra brannvesenet utfører den aktive innsatsen, mens kjentpersonen informerer om og viser vei i det aktuelle området. En slik ordning krever særlige hensyn til utøvers sikkerhet. Det er viktig at organiseringen og beredskapsplanen tar hensyn til at denne røykdykkeren ikke under noen omstendigheter går i innsats alene inne i objekter for å redde liv eller slukke.

Røykdykker som kjentperson må ha tilsvarende kvalifikasjoner, personlig verneutstyr og øvelser som røykdykkere i et røykdykkerlag. Det er en forutsetning at røykdykkeren øver regelmessig sammen med brannvesenet.

Ordningen vil bidra til et sterkt og godt samarbeid med brannvesenet. Virksomheten er tjent med å ha personell som innehar kompetansen og som kan bistå brannvesenet ved hendelser der det er aktuelt med lokalkunnskap og veiledning.

Kjentpersonen må ha nødvendig lokalkunnskap og kunne vurdere om de definerte arbeidsoppgavene kan utføres eller ikke i forskjellige situasjoner. Kunne bidra i vurderingene om målet med innsatsen er oppnåelig. Tilstrekkelig lokalkunnskap kan være kjennskap til:

  • bygg- og anleggenes konstruksjon, struktur og brannbelastning  
  • særlige farlige forhold som strømføring, eksplosjonsfare m.m.
  • deteksjon og slukkeanlegg
  • rømningsveier og evakueringsrutiner
  • endringer som har betydning for innsatsen

Listen er ikke uttømmende.

Spørsmål om røykdykking i industrivernet kan rettes til: post@nso.no

Ordningen med røykdykkersertifikat utstedt fra NSO opphørte i 2020.

Nytt fagblad: Sikkerhet og beredskap

Vårt digitale fagblad Sikkerhet og beredskap er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern, beredskap, sikkerhet og samvirke. Her finner du både nyhetssaker, fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Målgruppen for sikkerhetogberedskap.no er industrivernpersoner og andre ansatte i industrivernpliktige virksomheter, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.