Totalberedskap

I løpet av første halvår 2023 har det kommet to store rapporter om beredskap.

I løpet av første halvår 2023 kom det to store rapporter om beredskap. Den ene er fra Forsvarskommisjonen, NOU 2023:14 Forsvarskommisjonen av 2021 — Forsvar for fred og frihet, og den andre fra Totalberedskapskommisjonen, NOU 2023: 17 Nå er det alvor.

Begge rapportene omtaler næringslivet, spesielt Totalberedskapskommisjons rapport kapittel 2 og 12.

I tillegg har det kommet en rapport fra arbeidsgruppen som i november 2022 ble utpekt av regjeringen for å ha en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet. Deres rapport Fremtidens brann- og redningsvesen – Helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet kom juni 2023.

Forsvarskommisjonen

Forsvarskommisjonen ved leder Knut Storberget overleverte onsdag 3. mai Forsvarskommisjonens rapport til forsvarsminister Bjørn Arild Gram, NOU 2023:14 Forsvarskommisjonen av 2021 — Forsvar for fred og frihet.

Forsvarskommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i 2021 for å vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv, og for å bidra til offentlig debatt og nytenkning. Det er over 30 år siden forrige forsvarskommisjon avleverte sin rapport.

Se mer i Næringslivets Sikkerhetsråds webinar om Forsvarskommisjonen og næringslivet fra 30. mai:

Totalberedskapskommisjonen

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok Totalberedskapskommisjonens rapport av kommisjonsleder Harald Sunde mandag 5. juni.

«Industrivernet er ofte en lite kjent ressurs lokalt», står det i Totalberedskapskommisjonens rapport NOU 2023: 17 Nå er det alvor.

– Det er Næringslivets sikkerhetsorganisasjon enig i og vi har derfor spilt inn forslag til kommisjonen og vi er glade for at våre forslag er tatt med i rapporten, sier direktør i NSO Knut Oscar Gilje.

– Vi håper kommuner, fylkeskommuner, Statsforvaltere, nødetater og departement gjør seg kjent med industri i Norge hva gjelder de farer industrien representerer og beredskapsressursen industrivernet utgjør. For som Totalberedskapskommisjonen skriver i rapporten er industrivernet en ressurs: «Industrivernet har personell med kvalifikasjoner og nødvendig utstyr tilpasset hendelsene som kan ramme virksomheten. Industrivernet kan også bistå i håndteringen av hendelser utenfor eget område. De har for eksempel personell som kan yte bistand ved skogbranner og andre større eller langvarige hendelser. (…) Enkelte industrivern har betydelig spesialkompetanse innen spesifikke kjemikalier og vil kunne være en regional og noen tilfeller nasjonal ressurs, for eksempel ved kjemikalieuhell», sier Gilje og refererer til Totalforsvarskommisjonens rapport.

Se mer i Næringslivets Sikkerhetsråds webinar om Totalberedskapskommisjonen og næringslivet fra 6. juni: