Å kryssøve industrivernet

Fagstoff 15. januar 2021 Skrevet av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Er industrivernet deres kjent og trygg i rollene sine? Viser øvelsesevalueringene at kommunikasjonen og samarbeidet bør forbedres? Da kan dere ha nytte av å kryssøve industrivernet.

For å sikre at industrivernet har en felles situasjonsforståelse som bidrar til økt samhandlingsevne under en innsats kan man *kryssøve industrivernet. Industrivernet kan havne i uønskede hendelser hvor muligheten for verbal kommunikasjon er begrenset eller man er under et tidspress som krever effektiv, rask og presis informasjonsformidling. Fagleder industrivern og industrivernpersonellet vil ha ulike behov i sine tildelte roller for å gjøre en effektiv og forsvarlig innsats ved en uønsket hendelse.

Rådgiver i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Eva Jean Greenwood Ormerod.

Felles situasjonsforståelse er avgjørende. Ved å oppleve hverandres oppgaver og roller i rolige omgivelser, kan man ta lærdom av dette og sikre en felles forståelse av hverandres behov i innsats og være mer effektiv i kommunikasjonen og informasjonsdelingen.

Hvordan kryssøve?

Planlegg og gjennomfør en øvelse hvor industrivernmannskapene bytter sine tildelte roller i et enkelt scenario. For eksempel en ulykke med mulig brukket arm hvor øvelsen starter med varsling, industrivernet rykker ut, observerer, gjør en situasjonsvurdering og øvelsen avsluttes ved oppstart av nødvendig førstehjelp.

Gjennomfør øvelsen med de oppgaver og funksjoner innsatspersonellet har og deretter gjenta samme øvelse der innsatspersonellet bytter oppgaver. For eksempel bytter fagleder industrivern rolle med en innsatsperson og omvendt, og personen med ansvar for å møte nødetater bytter med en innsatsperson som normalt håndterer skaden på skadested. Har dere et kontrollrom med operatør som har varslingsansvar? La denne personen bytte rolle med en som normalt mottar varslingen.

Man bør gjennomføre en diskusjonsøvelse i forkant hvor man går igjennom tiltakskort til de nye rollene som er utdelt og deretter gjennomføre denne korte praktiske øvelsen i de nye rollene. Formålet med øvelsen er ikke å håndtere den uønskede hendelsen på best mulig måte, men å bli kjent med hverandres roller og behov. Å bytte roller kan være et godt virkemiddel for å finpusse på industrivernets kommunikasjonsevner og samhandling, men kanskje ikke så hensiktsmessig å gjøre ofte.

Kryssøving på alle nivå

Dette er en type trening som vi til tider gjør blant annet på våre SIMKAT-kurs hvor de operative på skadested får oppleve en rolle i redningsstaben og motsatt. Dette gir deltakerne en forståelse av behov og hensyn som må dekkes både ute på skadested og inne i redningstaben. Dette bidrar til å etablere en felles situasjonsforståelse og god samhandling i gruppa.

Informasjonsdeling

Ved å ha kunnskap om industrivernkollegaers fordeler og ulemper i tildelte roller, kan man lettere bidra med bedre informasjonsflyt. Dette skaper en effektivitet i innsatsen og kommunikasjonen blir presis. Kanskje det er på tide å la kontrollromoperatøren være innsatspersonell for en halvtime eller la orden- og sikringspersonellet være fagleder industrivern?

Faktaboks: Janis Cannon-Bowers

Ifølge forskeren Janis Cannon-Bowers (1993) kan slik trening bidra til å skape en effektivitet i innsatsen og kommunikasjonen blir mer presis. Hun har forsket på teamarbeid og nytten av en felles mental forståelse av ulike roller i grupper som skal utføre oppgaver sammen. Industrivernet vil gjennom slike øvelser opparbeide seg erfaringer og kunnskaper om hverandres roller, oppgaver og behov. Dette bidrar til en interposisjonskunnskap (IPK) (Volpe et al, 1996). Dette er en betegnelse for all kunnskap som en gruppe innehar om hverandre, slik for eksempel industrivernet har om hverandre og deres samhandlingsaktiviteter.

Cannon-Bowers trekker frem i sin forskning hvordan en slik interposisjonskunnskap kan påvirke team og grupper positivt ved felles oppgaveløsninger og at man ved gjennomføring av denne treningsmåten skal være i stand til å opprettholde et høyt presentasjonsnivå i pressede og stressende situasjoner med særlig begrensede kommunikasjonsmuligheter (Cannon-Bowers et al,1995). Å inkludere arbeid med industrivernets interposisjonskunnskap inn i industrivernaktiviteter og mål, vil bidra positivt på industrivernets kommunikasjonsnivå, samhandling og rolleforståelse.

Kildeliste:

  • Cannon-Bowers, J. A., Salas, E., & Converse, S. (1993). Shared mental models in expert team decision making. Hillsdale: Lawrence Erlbaum associates.
  • Cannon-Bowers, J. A., Tannenbaum, S. I., Salas, E., & Volpe, C. E. (1995). Defining competencies and establishing team training requirements. In R. Guzzo & E. Salas (Eds.), Team effectiveness and decision making in organizations. San Francisco: Jossy-Bass.
  • Volpe, C. E., Cannon-Bowers, J. A., Salas, E., & Spector, P. E. (1996). The impact of cross training on team functioning: An empirical investigation. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society.

Artikkelen ble publisert i Sikkerhet nr. 3 2020