Veileder til brann- og redningsvesenforskriften

Nyheter 3. mars 2022 Skrevet av Karoline Kathrine Åbyholm

Brann- og redningsvesenforskriften trådte i kraft 1. mars 2022.

Veileder til den nye brann- og redningsvesenforskriften er nå publisert. Denne gir utfyllende kommentarer til forskriftens bestemmelser, og retter seg mot kommunene generelt og brann- og redningsvesenene spesielt. Det melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på sine nettsider.

Hensikten med veilederen er å legge til rette for en lik forståelse og praktisering av reglene på tvers av kommunegrensene.

Brann- og redningsvesenforskriften erstatter forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften). Forskriften utfyller kommunens plikter til etablering og drift av brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler, jf. §§ 9 til 16 i brann- og eksplosjonsvernloven.

De viktigste endringene er:

  • Analysekravene (§§ 6-9)
  • Tydeliggjøring av brannsjefens ansvar og oppgaver (§ 11)
  • Utalarmering ved tidskritiske hendelser (§ 24)
  • Detaljerte plikter til nødmeldesentralen (§§ 28-33).
  • I tillegg er det inntatt presiseringer av opphevet dimensjoneringsforskrift og dagens praksis.
  • Det er også flere detaljerte krav til planverk, øvelser, evalueringer og Nødnett. I påvente av ny fagskole er bestemmelsene om opplæring og kompetanse tilpasset dagens utdanningsmodell.

Temaveileder til beredskapsanalyse blir publisert i løpet av mars.

For å sikre en relevant og oppdatert veiledning ønsker DSB innspill fra brukerne. Eksempler mv. som man tenker at andre vil ha nytte av kan sendes til postmottak@dsb.no, merket med sak nr. 2022/527.