Brannvern

Kunnskap om brannvern er nødvendig for å kunne utøve sikker og effektiv brannbekjempelse og slukking.

Her skal du finne relevant informasjon om forsterkningen brannvern. Litt om hvordan du kan organisere og tilpasse industrivernet for å tilfredsstille kravet i forskrift om industrivern § 15 bokstav b.

Formålet er å kunne håndtere brann forsvarlig og effektivt samt bidra til rask normalisering.

Brannvern

 • Kvalifikasjoner

  Kjenne til virksomhetens dimensjonerende hendelser, beredskapsplanverk og industrivernets organisering. Kunnskap om de konsekvenser branner på virksomheten kan føre til.
  Kunne observere og bedømme brann og brannutvikling. Ha forståelse for særskilte farer og innsatsrisiko. Nødvendig kunnskap om brannbelastning, brannventilasjon, faste slukkeanlegg og andre bygg- og anleggstekniske forhold som har betydning. Kunne iverksette forsvarlige og effektive tiltak for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Kjenn til eksterne og interne ressurser og kunne bruke industrivernets utstyr og materiell. Beherske innsatstekniske- og taktiske prinsipper og kunne samarbeide med brannvesenet.

 • Organisering

  Industrivernets innsatspersonell bør inneha nødvendig kvalifikasjoner som tilfredsstiller kravet til denne forsterkningen. Det kan være nødvendig med ekstra innsatspersonell med spesialkompetanse innen brannbekjempelse. Videre kan det være behov for å styrke beredskapen med innsatspersonell dersom virksomheten har dimensjonerende hendelser med stort brannpotensiale. Det er viktig at virksomheten tar hensyn til dette i sitt beredskapsplanverk slik at det fremgår klart i varslingsplaner, stående ordre og tiltakskort.

 • Eksempel på utstyr

  Tilpasset personlig verneutstyr. Brannslanger, stendere, grenrør, strålerør, skumutstyr og annet tilpasset slukkeutstyr. Eventuelt åndedrettsbeskyttelse og kommunikasjonsutstyr. Det er spesielle krav til bruk av filtermaske som åndedrettsvern. De som benytter dette må ha særlig kompetanse.

 • Samarbeid med nødetatene

  Industrivernet bør forberede et tett samarbeid med det kommunale brannvesenet. Det er viktig å kunne formidle og gi god informasjon om potensiale og mulig utvikling. Utstyr og innsatstekniske og taktiske forhold bør, så langt det er mulig, være samkjørt.

 • Kurs og opplæring

  Kurs- og opplæringssentre gjennomfører kurs i brannvern og slukkeinnsats. Dette kan være kurs som inneholder røykdykking, men det er ikke aktuelt for virksomheter med kun forsterkning i brannvern. Det oppfordres til å gå i dialog med kurssenteret for å få et best mulig tilpasset opplegg. I tillegg vil det normalt være behov for bedriftsintern opplæring. Dette kan være effektivt da det forutsettes at virksomheten har god kunnskap om sin virksomhet og brannobjekter. Brannvesenet er også en viktig leverandør av tilpasset kompetanse og bidragsyter for forsvarlig og effektiv innsats.