Brannvern

Kunnskap om brannvern er nødvendig for å kunne utøve sikker og effektiv brannbekjempelse og slukking.

Her skal du finne relevant informasjon om forsterkningen brannvern. Her kan du lese hvordan du kan organisere og tilpasse industrivernet for å tilfredsstille kravet i forskrift om industrivern § 15 bokstav b.

Formålet er å kunne håndtere brann forsvarlig og effektivt samt bidra til rask normalisering.

Brannvern

 • Kvalifikasjoner

  Kjenne til virksomhetens dimensjonerende hendelser, beredskapsplanverk og industrivernets organisering. Kunnskap om de konsekvenser branner i virksomheten kan føre til.

   

  Ha forståelse for særskilte farer og innsatsrisiko. Nødvendig kunnskap om brannutvikling, brannventilasjon, faste slukkeanlegg og andre bygg- og anleggstekniske forhold som har betydning. Kunne iverksette forsvarlige og effektive tiltak for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Kjenn til eksterne og interne ressurser og kunne bruke industrivernets utstyr og materiell. Beherske innsatstekniske og taktiske prinsipper og kunne samarbeide med brannvesenet.

 • Organisering

  Industrivernets innsatspersonell bør inneha nødvendig kvalifikasjoner som tilfredsstiller kravet til denne forsterkningen. Det kan være nødvendig med ekstra innsatspersonell med spesialkompetanse innen brannbekjempelse. Videre kan det være behov for å styrke beredskapen med innsatspersonell dersom virksomheten har dimensjonerende hendelser med stort brannpotensiale. Det er viktig at virksomheten tar hensyn til dette i sitt beredskapsplanverk slik at det fremgår klart i varslingsplaner, stående ordre og tiltakskort.

 • Eksempel på utstyr
  • tilpasset personlig verneutstyr
  • brannslanger
  • stendere
  • grenrør
  • strålerør
  • skumutstyr
  • annet tilpasset slukkeutstyr
  • eventuelt åndedrettsbeskyttelse og kommunikasjonsutstyr

  Det er spesielle krav til bruk av filtermaske som åndedrettsvern. De som benytter dette må ha kunnskap om bruksområde og bruk av filter. Filtre kan fjerne forurensning, men tilfører ikke luften oksygen. Luftforsynt åndedrettsvern er det eneste som gir tilstrekkelig beskyttelse ved mangel på oksygen, ukjent eller flere forurensningskilder og når konsentrasjon er for høy eller eksponering av luktfri gass ikke merkes ved filtergjennomslag.

 • Samarbeid med nødetatene

  Industrivernet bør forberede et tett samarbeid med det kommunale brannvesenet. Det er viktig å kunne formidle og gi god informasjon om potensiale og mulig utvikling. Utstyr og innsatstekniske og taktiske forhold bør, så langt det er mulig, være samkjørt.

 • Kurs og opplæring

  Kurs- og opplæringssentre gjennomfører kurs i brannvern og slukkeinnsats. Dette kan være kurs som inneholder røykdykking, men det er ikke aktuelt for virksomheter med kun forsterkning i brannvern. Det oppfordres til å gå i dialog med kurssenteret for å få et best mulig tilpasset opplegg. I tillegg vil det normalt være behov for bedriftsintern opplæring. Dette kan være effektivt da det forutsettes at virksomheten har god kunnskap om sin virksomhet og brannobjekter. Brannvesenet er også en viktig leverandør av tilpasset kompetanse og bidragsyter for forsvarlig og effektiv innsats.

 • Forsterkning i brannvern

  Industrivern med forsterket brannvern skal normalt være forberedt på utvendig slukking med tyngre slukkeutstyr. Dette er utstyr som kommer i tillegg til håndslukkerutstyret, og består normalt av brannslanger, grenrør, strålerør og eventuelt pumpe for trykkforsterkning eller vannforsyning fra åpen vannkilde. Åndedrettsvern må vurderes ved etablering av denne type innsats.

   

  Forsterket brannvern kan eventuelt også bestå av kunnskap og ferdigheter til raskt å håndtere brann med tilpasset slukkeutstyr i tillegg til kunnskap om eget brannteknisk utstyr som varslingsanlegg, slukkeanlegg, røykutlufting, seksjonering m.m.

   

  Virksomheten er tjent med å ha personell som kan bistå brannvesenet med lokalkunnskap og veiledning. Røykdykker som kjentperson for brannvesenet er en betydelig ressurs som kan bistå i førsteinnsatsen. Kjentpersonen informerer om og viser vei i det aktuelle området. Røykdykker som kjentperson må ha tilsvarende kvalifikasjoner, personlig verneutstyr og øvelser som røykdykkere i et røykdykkerlag.

   

  Tilstrekkelige ressurser, kvalifisert innsatspersonell og utstyr tilpasset virksomhetens utfordringer er en viktig del av forsterket brannvern. I mange tilfeller vil det være behov for åndedrettsvern også ved utvendig slukking. Dette kan bestå av filtermasker eller pressluftsapparater. Filtermasker gir ikke fullstendig åndedrettsvern. Personell som benytter åndedrettsvern må ha nødvendige kvalifikasjoner.

Nytt fagblad: Sikkerhet og beredskap

Vårt digitale fagblad Sikkerhet og beredskap er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern, beredskap, sikkerhet og samvirke. Her finner du både nyhetssaker, fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Målgruppen for sikkerhetogberedskap.no er industrivernpersoner og andre ansatte i industrivernpliktige virksomheter, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.