post@nso.no   +47 90 100 333
Endringer i forskrift om industrivern på høring

Endringer i forskrift om industrivern på høring

Flere virksomheter må regne med å etablere industrivern. Dette gjelder innen verksted, godshåndtering og gjenvinning av avfall.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sendte 31. oktober forslag til endringer i forskrift om industrivern på høring. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Se høringsdokument .

Hovedårsaken til de foreslåtte endringene er å fange opp virksomheter som driver aktiviteter med potensiale for uønskede hendelser med alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Gjenvinningsanlegg er allerede omfattet av forskriften, men flere av disse er registrert som transportører av avfall og faller utenfor kravet om industrivern. Endringen fører til at også disse nå, i likhet med andre gjenvinningsanlegg, blir omfattet gjennom Næringskode 38 – Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall. For å tydeliggjøre at det er håndteringen av avfallet på gjenvinningsanleggene som nå skal fanges opp er det lagt til følgende tillegg; «dersom det foregår sortering eller bearbeiding av avfallet».

– Forslaget innebærer at bedrifter som håndterer avfall på gjenvinningsanlegg med 20 sysselsatte eller flere må omfattes av industrivernet. Selve transporten blir ikke pålagt industrivern, men anleggene. Det har vært flere branner og personskader i disse virksomhetene de siste årene, sier Inger Hanne Bye, jurist i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

Virksomheter som kommer inn under Næringskode 52.10 – Lagring, er i dag omfattet av forskrift om industrivern, men i endringsforslaget er flere næringskoder som i praksis driver samme type håndtering av gods, som for eksempel engrosfirma og spedisjonsfirma, foreslått omfattet.

Bilverksteder er i dag omfattet av plikten til å etablere industrivern. Nå foreslås det at virksomheter som har eget verksted knyttet til utleie av bygg- og anleggsmaskiner skal ha industrivern.

– Hensikten med endringene er at virksomhetene skal være forberedt på hendelser for å ivareta de sysselsatte på best mulig måte, understeker Bye.

Grensen for krav om industrivern foreslås endret fra 40 til 50 sysselsatte for de virksomhetene som driver med varig tilrettelagt arbeid og arbeidstrening.
Andre forslag til endring er at innsatsleder skal hete fagleder industrivern, som er i tråd med Håndbok for redningstjenesten som ble utgitt tidligere i år.

Forslaget til ny forskrift er nå på høring. Høringsfristen er satt til 4. februar 2019. Forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

Dette er høringsinstansene:
Arbeids- og sosialdepartementet
Forsvarsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet

Regelrådet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Forsvarets logistikkorganisasjon
Fylkesmannsembetets arbeidsutvalg
Miljødirektoratet
Kystverket
Petroleumstilsynet

Næringslivets Hovedorganisasjon
Akademikerne
Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
Kommunenes sentralforbund
KS bedrift
Landsorganisasjonen
Norsk Industri
Virke
Spekter
Avfall Norge
Norsk Brannbefals landsforbund
Norsk Brannvernforening
Norsk olje og gass
Drivkraft Norge
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Comments are closed.