post@nso.no   +47 90 100 333

Her skal du finne relevant informasjon om forsterkningen brannvern. Litt om hvordan du kan organiserer og tilpasser industrivernet for å tilfredsstille kravet i forskriften om industrivern §15 bokstav b.

Formålet er å kunne håndtere brann forsvarlig og effektivt samt bidra til rask normalisering


Les mer om:


Kvalifikasjoner

Kjenne til virksomhetens dimensjonerende hendelser, beredskapsplanverk og industrivernets organisering. Kunnskap om de konsekvenser branner på virksomheten kan føre til.
Kunne observere og bedømme brann og brannutvikling. Ha forståelse for særskilte farer og innsatsrisiko. Nødvendig kunnskap om brannbelastning, brannventilasjon, faste slukkeanlegg og andre bygg- og anleggstekniske forhold som har betydning.  Kunne iverksette forsvarlige og effektive tiltak for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Kjenn til eksterne og interne ressurser og kunne bruke industrivernets utstyr og materiell. Beherske innsatstekniske- og taktiske prinsipper og kunne samarbeide med brannvesenet.


Organisering

Industrivernets innsatspersonell bør inneha nødvendig kvalifikasjoner som tilfredsstiller kravet til denne forsterkningen. Det kan være nødvendig med ekstra innsatspersonell med spesialkompetanse innen brannbekjempelse. Videre kan det være behov for å styrke beredskapen med innsatspersonell dersom virksomheten har dimensjonerende hendelser med stort brannpotensiale. Det er viktig at virksomheten tar hensyn til dette i sitt beredskapsplanverk slik at det fremgår klart i varslingsplaner, stående ordre og tiltakskort.


Eksempler på utstyr

Tilpasset personlig verneutstyr. Brannslanger, stendere, grenrør, strålerør, skumutstyr og annet tilpasset slukkeutstyr. Eventuelt åndedrettsbeskyttelse og kommunikasjonsutstyr. Det er spesielle krav til bruk av filtermaske som åndedrettsvern. De som benytter dette må ha særlig kompetanse.


Samarbeid med nødetatene

Industrivernet bør forberede et tett samarbeid med det kommunale brannvesenet. Det er viktig å kunne formidle og gi god informasjon om potensiale og mulig utvikling. Utstyr og innsatstekniske og taktiske forhold bør, så langt det er mulig, være samkjørt.


Kurs og opplæring

Kurs- og opplæringssentre gjennomfører kurs i brannvern og slukkeinnsats. Dette kan være kurs som inneholder røykdykking, men det er ikke aktuelt for virksomheter med kun forsterkning i brannvern. Det oppfordres til å gå i dialog med kurssenteret for å få et best mulig tilpasset opplegg. I tillegg vil det normalt være behov for bedriftsintern opplæring. Dette kan være effektivt da det forutsettes at virksomheten har god kunnskap om sin virksomhet og brannobjekter. Brannvesenet er også en viktig leverandør av tilpasset kompetanse og bidragsyter for forsvarlig og effektiv innsats.


Mer fagstoff

LES MER: Automatisk brannslukking og røykluker


Kontakt Ole Bjørn Kaasa eller Bjørn Egil Jacobsen i NSO hvis du har spørsmål om brannvern.