Utstyr

Sikker og riktig innsats krever utstyr som er tilpasset virksomhetens uønskede hendelser.

Beredskapsutstyret må være tilpasset de uønskede hendelsene industrivernet skal håndtere ved virksomheten.

Det er hensiktsmessig med en samlet oversikt over beredskapsutstyret. Oversikten kan med fordel være en del av beredskapsplanverket og bør være lett tilgjengelig for innsatspersonellet. Oversikten bør vise hvor utstyret er plassert. Oversikten er også et nyttig hjelpemiddel ved kontroll og systematisk vedlikehold av utstyret.

Utstyr for redningsstab

Redningsstaben skal disponere tilstrekkelig og tilfredsstillende utstyr. Eksempler på tilfredsstillende utstyr og nødvendig dokumentasjon:

  • kommunikasjonsutstyr
  • utstyr for blant annet tavle- og loggføring
  • beredskapsplan
  • personaloversikter
  • oversiktskart med forslag til sikringssoner
  • prosessbeskrivelser
  • oversikt over avløp og kraftforsyning

Utstyr for orden og sikring

Tilstrekkelig og tilfredsstillende utstyr for orden og sikring kan være sperremateriell, kommunikasjonsutstyr og eventuelt annet utstyr som kan bidra til å sikre skadested og sørge for god håndtering av evakuerte og eventuelt drift av samleplass.