Utstyr

Sikker og riktig innsats krever utstyr som er tilpasset virksomhetens uønskede hendelser.

Beredskapsutstyret må være tilpasset de uønskede hendelsene industrivernet skal håndtere ved virksomheten.

Det er hensiktsmessig med en samlet oversikt over beredskapsutstyret. Oversikten kan med fordel være en del av beredskapsplanverket og bør være lett tilgjengelig for innsatspersonellet. Denne oversikten bør vise hvor utstyret er plassert, og er også et nyttig hjelpemiddel ved kontroll og systematisk vedlikehold av utstyret.

 • Personlig verneutstyr

  For å verne om innsatspersonellets liv og helse er det viktig at relevant personlig verneutstyr alltid brukes under øvelser og innsats. For industrivernpliktige virksomheter kan det være nødvendig å anskaffe særskilt vernebekledning for innsatspersonellet. I de tilfeller der det daglige arbeidstøyet gir tilstrekkelig vern er det normalt ikke behov for ytterligere vernebekledning. Verneutstyret skal være CE-merket.

   

  Det samme verneutstyret kan benyttes av flere personer, forutsatt at disse ikke har behov for utstyret samtidig og at utstyret passer. Når det personlige utstyret brukes av flere, plikter arbeidsgiver å sørge for at slik bruk ikke medfører helsemessige eller hygieniske problemer for brukerne.

   

  Oversikten over personlig verneutstyr kan være en del av beredskapsplanen, se kommentar til § 7 første ledd bokstav c. Oversikten bør vise hvor utstyret er plassert og kan benyttes til kontroll og systematisk vedlikehold av utstyret.

 • Beredskapsutstyr

  De kartlagte konsekvensene av de dimensjonerende uønskede hendelsene vil være styrende for utstyrsbehovet.

 • Utstyr for redningsstab

  Redningsstaben skal disponere tilstrekkelig og tilfredsstillende utstyr.

  Eksempler på utstyr for redningsstaben:

  • kommunikasjonsutstyr
  • utstyr for tavle- og loggføring
  • beredskapsplan
  • personaloversikter
  • oversiktskart med forslag til sikringssoner
  • prosessbeskrivelser
  • oversikt over avløp og kraftforsyning
 • Utstyr for orden og sikring

  Orden og sikring skal disponere tilstrekkelig og tilfredsstillende utstyr.

  Eksempler på utstyr for orden og sikring:

  • sperremateriell
  • kommunikasjonsutstyr
  • eventuelt annet utstyr som kan bidra til å sikre skadested og sørge for god håndtering av evakuerte og eventuelt drift av samleplass

Nytt fagblad: Sikkerhet og beredskap

Vårt digitale fagblad Sikkerhet og beredskap er fullspekket av aktuelle og varierte saker om industrivern, beredskap, sikkerhet og samvirke. Her finner du både nyhetssaker, fagartikler og reportasjer fra industrivernpliktige virksomheter. Målgruppen for sikkerhetogberedskap.no er industrivernpersoner og andre ansatte i industrivernpliktige virksomheter, nød- og beredskapsetatene, tilsynsmyndigheter, organisasjoner, frivillige og institusjoner som interesser seg for samvirke.